مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های ژئوتکنیکی با استفاده از روش پردازش سیگنال در حوزه زمان – فرکانس

مطالعه چشمه زمینلرزه ۶ فروردین ۱۳۸۵ فین در استان هرمزگان بر اساس تحلیل پسلرزه ها

۱۸و۱۹ اسفند/ دوره «آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها»برگزار می شود

فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

دوره آموزشی – تخصصی «آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها»