استان های برتر در اجرای دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی معرفی شدند