برای اولین بار طی بیست سال گذشته/ اعضای پژوهشگاه مانور زلزله اجرا کردند

تاریخ برگزاری دوره آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه ای و ارتقای عملکرد در پل ها، به مهرماه موکول شد

برای اولین بار “مانور زلزله و ایمنی” در پژوهشگاه برگزار می شود

خبر فوری: تغییر زمان در برگزاری دوره «آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد پل ها”