تعیین نرخ لغزش در طول گسلهای جنبای البرز مرکزی با استفاده از اندازه گیری‌های GPS

مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران