هفته پژوهش و فناوری فرصتی برای پرداختن به مقولات انسانی، مدیریتی و جامعه شناختی در حوزه پژوهش