کنترل لرزه‌ای نیمه فعال پلهای مورب (بررسی عددی)

کنترل لرزه‌ای نیمه فعال پلهای مورب (بررسی عددی)

مجری پروژه:
افشین کلانتری

همکار:
محسن امجدیان

چکیده

در این تحقیق تأثیر بکارگیری روشهای جداسازی لرزه‌ای و کنترل نیمه‌فعال بر کاهش پاسخ روسازه و زیرسازه پلهای بزرگراهی مورب تحت اثر برخورد عرشه با کوله‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه رفتار لرزه‌ای پلهای مورب نشان می-دهد که “همبستگی حرکات انتقالی طولی و عرضی” و “کوبش لرزه‌ای” دو عامل اصلی و تأثیرگذار بر رفتار دینامیکی پلهای بزرگراهی مورب در هنگام تحریک زمین‌لرزه هستند. بر این مبنا، برای تحلیل رفتار دینامیکی این نوع از پلهای بزرگراهی یک مدل دینامیکی سه‌درجه آزادی ارائه شده که در آن تأثیر همبستگی مدهای انتقالی طولی و عرضی لحاظ می‌شود. برای شبیه-سازی برخورد بین عرشه و کوله‌ها در مدل مورد نظر هشت نقطه برخورد در هر یک از کوله‌ها در نظر گرفته شد. برای مدل کردن نیروی برخورد در هر نقطه از مدل ویسکوالاستیک غیرخطی با فرض یک برخورد خطی و مستقیم استفاده شده است. در ادامه، تأثیر برخورد بین عرشه و کوله‌ها بر روی پاسخهای جابه‌جایی عرشه و لنگر پیچشی زیرسازه یک پل مورب نمونه بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان داد که کوبش لرزه‌ای موجب افزایش قابل توجه در لنگر پیچشی ستونهای پایه میانی و افزایش جابه‌جایی گوشه‌های کند عرشه پل مورب مورد مطالعه تحت اثر شتاب زمین می‌شود. برای کاهش پاسخ پیچشی زیرسازه یک سیستم جداسازی لرزه‌ای شامل ۱۰ عدد جداساز LRB پیشنهاد گردید. نتایج تحلیل مدل در این حالت حاکی از کاهش قابل توجه لنگر پیچشی ستونهاست؛ اما جابه‌جایی گوشه‌های عرشه بخصوص گوشه‌های کند به علت برخورد بین عرشه و کوله‌ها تشدید شد. برای کنترل پاسخ جابه‌جایی عرشه جداسازی شده، یک سیستم کنترلی نیمه‌فعال با اضافه کردن ۲۴ عدد میراگر ویسکوز متغیر به سیستم جداسازی لرزه‌ای طراحی شد. نتایج تحلیل نشان داد که نیروی برشی ستونها به علت کنش میرایی میراگرها افزایش می‌یابد. با این حال، با تنظیم صحیح میرایی میراگرها ضمن ثابت نگه داشتن مقدار نیروی برشی در یک سطح مجاز می‌توان جابه‌جایی عرشه را به یک مقدار قابل قبول برای مانع شدن از برخورد عرشه با کوله‌ها کاهش داد.

واژههای کلیدی
پل بزرگراهی مورّب، همبستگی حرکات انتقالی، کوبش لرزه‌ای، پیچش زیرسازه، جابه‌جایی روسازه، جداسازی لرزه‌ای، کنترل نیمه‌فعال

A Study on Seismic Control of Skewed Bridges Using Semi-Active Methods

Authors: A.Kalantari, M. Amjadiyan

Abstract

In this research the application of passive and semi-active control methods to reduce the seismic responses of superstructure and substructure of a skewed highway bridge affected by collision of the deck with the abutments is investigated. The studies show that the coupling of longitudinal and transverse translational modes and the seismic pounding are two important and effective factors on dynamic behavior of skewed highway bridges during ground excitation. Based on this, a 3DOFs dynamic model considering the coupling effects is developed to study the dynamic behavior of skewed highway bridges. Moreover, to simulate the collision of the deck with the abutments, eight contact points are considered at two sides. To model the impact force at each point a nonlinear viscoelastic element is employed based on the linear and straight contact assumption. The influence of collision of the deck with the abutments on displacement response of superstructure and torsional response of substructure for a sample skewed highway bridge is evaluated. The results of analysis show that seismic pounding causes a noticeable increase in torsional moment of columns at the intermediate pier and an increase in displacement of the acute corners of the bridge model under the ground excitation. A seismic isolation system including 10 lead rubber bearings (LRB) is employed to reduce the torsional response of the substructure. In this case, the results show a remarkable decrease in torsional moments of columns. However, the displacement of deck corners especially the acute corners is amplified by the seismic pounding. A semi-active control system including 24 variable viscose dampers parallel to the isolation system is designed to control the displacement response of the isolated deck. The results of analysis show that the shear forces of columns are increased by damping action of the dampers. It was found that to prevent the deck from colliding with the abutments while, keeping the shear forces in an allowable range the displacement of the deck can be reduced by regulating the dampers.

Keywords:

Skewed Highway Bridge; Coupling of Translational Movements; Seismic Pounding; Substructure Torsion; Superstructure Displacement; Seismic Isolation; Semi-Active Control.