ساختمان

اهداف
پژوهش در زمینه روشهای برآورد آسیب‌پذیری سازه‌های موجود، ارائه روشهای بهسازی، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی آنها و تعمیر سازه‌‌های آسیب‌دیده در برابر زلزله.

برنامه‌ها

 • بررسی آسیب‌پذیری سازه‌ها در مقابل زلزله‌های محتمل؛
 • تهیه دستورالعملهای برآورد آسیب‌پذیری سازه‌ها؛
 • پژوهش در رابطه با روشهای افزایش ایمنی لرزه‌ای سازه‌ها؛
 • ارائه روشها و تهیه دستورالعملهای مقاوم‌سازی و بهسازی برای سازه‌‌های متداول در کشور؛
 • بررسی و توسعه روابط و معادلات آسیب‌پذیری فیزیکی- نظری و آزمایشگاهی؛
 • تهیه نقشه‌‌های پهنه‌بندی خسارات سازه‌ای برای مناطق شهری

طرحها و پروژه‌ها

 • فهرست‌برداری و طبقه‌بندی سازه‌ها بر اساس رفتار لرزه‌ای
 • تهیه فرمهای ارزیابی به روشهای گوناگون اعم از روشهای سریع و تفصیلی
 • ارائه روشها و مدلسازی‌های مناسب برای ارزیابی مقاومت لرزه‌ای ساختمانهای مختلف
 • مطالعه روشهای مقاوم‌سازی مقرون به صرفه در ساختمانهای مختلف
 • مطالعات آسیب‌پذیری منطقه‌ای برای دستیابی به سیستم‌های مقابله و مدیریت بحران
 • بررسی وضعیت ساختمانهای امدادرسانی و مهم شهر و ارائه نقشه‌های آسیب‌‌پذیری
 • ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمانهای بتن مسلح
 • آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های بتنی با دیوارهای پر‌کننده
 • ارزیابی مقاومت و شکل‌پذیری ساختمانهای بتن مسلح کم‌ارتفاع موجود – ضریب خسارت
 • بررسی تجربی و نظری روشهای جدید و مناسب تقویت توان لرزه‌ای سقفهای طاق ضربی
 • آسیب‌پذیری سازه‌های فولادی
 • سیستم حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی
 • راهنمای فنی مقاوم‌سازی ساختمانهای فولادی
 • تعیین ضریب خسارت‌پذیری ساختمانهای بتنی تهران در مقابل زلزله
 • تهیه دستورالعمل مقاوم‌سازی سازه‌های ساختمانی موجود
شریانهای حیاتی

اهداف
پژوهش در زمینه چگونگی تأثیر زلزله بر شریانهای حیاتی (سیستم‌های انتقال انرژی، شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و شبکه‌های ترابری) و سیستم اطلاع‌رسانی، تهیه دستورالعملهای فنی برای طراحی لرزه‌ای و بهسازی رفتار لرزه‌ای سیستم‌های مذکور.

برنامه‌ها

 • تدوین برنامه‌های جامع مطالعاتی و تحقیقاتی در رابطه با شریانهای حیاتی؛
 • تدوین مبانی عملی و فنی مورد نیاز متصدیان شریانهای حیاتی کشور برای بهبود وضعیت عملکردی آنها در برابر زلزله؛
 • ارزیابی آسیب‌پذیری شریانهای حیاتی و ارائه روشهای مقاوم‌سازی و کاهش خطر‌پذیری آنها

طرحها و پروژه‌ها

 • ارزیابی خطرات حاصل برای شریانهای حیاتی و بررسی خسارات وارده به شبکه‌های حیاتی در زلزله‌های گذشته
 • برنامه آماده سازی عمومی برای پیشگیری و مقابله با حوادث ناشی از زلزله از لحاظ شریانهای حیاتی
 • تهیه دستورالعمل‌ها و استاندارهای فنی برای کنترل خسارت جهت ارائه به دستگاههای اجرایی کشور
 • طرح مقاوم‌سازی و نوسازی شبکه‌های شریانهای حیاتی
 • تهیه رهنمودهای طراحی مقاوم خطوط لوله نفت و گاز
 • تهیه راهنمای طراحی شبکه‌های توزیع گاز
 • تهیه نقشه‌‌های خطر لرزه‌ای برای خطوط شریانهای حیاتی کشور
 • بررسی اثر زلزله بر پلهای متداول در کشور با توجه به رفتار غیر‌خطی آنها
 • تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه طراحی پلها در برابر زلزله
 • ارزیابی وضعیت پوشش ایستگاههای آتش‌نشانی تهران و پیشنهاد جهت جابجایی و احداث ایستگاههای جدید
 • مطالعات مقدماتی اثر زلزله بر شبکه‌های آبرسانی
 • ارزیابی لرزه‌ای سیستم‌های تولید و توزیع برق کشور
 • تهیه راهنمای طراحی لرزه‌ای مخازن ذخیره‌سازی مایعات
سازه‌های خاص

اهداف

پژوهش در زمینه بررسی رفتار، طراحی، ارزیابی آسیب‌پذیری و ایمنی لرزه‌ای سازه‌‌های خاص نظیر سازه‌های تأسیسات زیربنایی و صنعتی، پالایشگاهها، پتروشیمی، نیروگاهها، سدها، سکوها و اسکله‌های دریایی، مخازن ذخیره مایعات و گازها، برجها، دودکشها، سیلوها، تجهیزات و سیستم‌های ثانویه و همچنین بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای بناهای تاریخی ایران.

برنامه‌ها

 • آشنایی با ویژگیهای سازه‌های خاص، بررسی رفتار آنها در زلزله‌های گذشته و تعیین اجزای بحرانی این نوع سازه‌ها؛
 • انجام مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی برای شناسایی رفتار لرزه‌ای سازه‌های خاص موجود در کشور؛
 • تشخیص مشخصات دینامیکی سازه‌های خاص و اجزای آن به روش آزمایش ارتعاشات محیطی و اجباری؛
 • تدوین روشهای طراحی و ساخت ایمن سازه‌های خاص و تأسیسات زیر‌بنایی؛
 • تدوین روشهای نصب ایمن تجهیزات مکانیکی- الکترونیکی در سازه‌های خاص؛
 • بررسی اندرکنش سازه- تجهیزات؛
 • ارزیابی آسیب‌پذیری سازه‌های خاص و ارائه روشهای ایمن‌سازی و کاهش خطرپذیری آنها.

طرحها و پروژه‌ها

 • تاثیر رفتار غیر‌خطی بتن سد در تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن
 • مطالعه علت شکست منبع آب رشت
 • مدل نوین رفتار غیر‌خطی سدهای بتنی قوسی هنگام زلزله‌های بزرگ
 • تحلیل اندرکنش سد و مخزن به روش اویلرلاگرانژی
 • تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه‌های خاص
 • رفتار برجهای ذخیره آب طی زلزله منجیل سال ۱۹۹۰
 • اندرکنش دینامیکی سازه – سیال در سدها
 • تحلیل آسیب‌پذیری بعضی از تاسیسات صنعتی
 • به دست آوردن روش برای ارتقا سطح ایمنی لرزه‌ای سازه‌های خاص
 • بررسی رفتار سیستم‌های ثانویه (تجهیزات) تحت تاثیر مولفه‌های همزمان زلزله
 • ارزیابی تجربی ایمنی برخی سدهای بتنی ایران با استفاده از آزمایشهای ارتعاش اجباری و محیطی
 • ارزیابی آسیب‌پذیری نیروگاهها، زیرایستگاهها و شبکه‌های انتقال برق
دینامیک سازه تجربی

اهداف

انجام مطالعات و آزمایشهای دینامیکی برای شناسایی مشخصات دینامیکی سازه‌ها، تدوین روشهای کنترل ارتعاشات سازه‌ها، روشهای طراحی و ساخت سازه‌های ایمن در برابر زلزله.

برنامه‌ها

 • انجام مطالعات نظری رفتاری دینامیکی سازه‌ها؛
 • انجام مطالعات تجربی در رابطه با سازه‌ها و تطابق آنها با رفتار‌های دینامیکی سازه‌ها و مدلسازی جهت شناخت هر چه سریعتر رفتار؛
 • انجام مطالعات آزمایشگاهی و نظری به منظور تشخیص مشخصات دینامیکی سازه ‌ها؛
 • مطالعه رفتار ساختمانهای بلند؛
 • بررسی سیستم ‌های مختلف فعال و غیر‌فعال جاذبهای انرژی در کنترل ارتعاشات سازه ها؛
 • بررسی رفتار سازه‌ها بر اثر تحریکات چند تکیه‌گاهی به صورت تجربی و آزمایشگاهی؛
 • مطالعه درخصوص روشهای ساخت نیمه صنعتی سازه‌های فولادی.

طرحها و پروژه‌ها

 • مطالعات و ملاحظات عملی بودن استفاده از سیستم‌های ایزولاسیون لرزه‌ای
 • طرح شناسایی رفتار ساختمانهای آجری نیمه‌اسکلت در برابر زلزله
 • نصب دستگاههای شتابنگار در سازه‌های مهم با هدف رفتار‌سنجی آنها در هنگام زلزله
 • مطالعه آزمایشگاهی سازه‌ها فلزی متداول در کشور
 • آزمایشات لرزه‌ای بر روی ساختمان واقعی
 • بررسی رفتار مدل سازه‌های فلزی به روش آزمایش دینامیکی
 • بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیرآهن و طاقهای آجری و سقفهای طاق ضربی
 • واکنش تصادفی پی‌های شمعی تحت امواج زلزله
 • رفتار‌سنجی و نصب کرنش‌سنج بر روی سازه ساختمانهای اسکلت فلزی
 • بررسی رفتار تیر‌های لانه زنبوری تحت اثر بارهای دینامیکی
 • شناسایی و تشخیص موقعیت خرابی در ساختمان آسیب‌دیده به روش شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیکی