اهداف
پژوهش در زمینه روشهای برآورد آسیب‌پذیری سازه‌های موجود، ارائه روشهای بهسازی، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی آنها و تعمیر سازه‌‌های آسیب‌دیده در برابر زلزله.

برنامه‌ها

 • بررسی آسیب‌پذیری سازه‌ها در مقابل زلزله‌های محتمل؛
 • تهیه دستورالعملهای برآورد آسیب‌پذیری سازه‌ها؛
 • پژوهش در رابطه با روشهای افزایش ایمنی لرزه‌ای سازه‌ها؛
 • ارائه روشها و تهیه دستورالعملهای مقاوم‌سازی و بهسازی برای سازه‌‌های متداول در کشور؛
 • بررسی و توسعه روابط و معادلات آسیب‌پذیری فیزیکی- نظری و آزمایشگاهی؛
 • تهیه نقشه‌‌های پهنه‌بندی خسارات سازه‌ای برای مناطق شهری

طرحها و پروژه‌ها

 • فهرست‌برداری و طبقه‌بندی سازه‌ها بر اساس رفتار لرزه‌ای
 • تهیه فرمهای ارزیابی به روشهای گوناگون اعم از روشهای سریع و تفصیلی
 • ارائه روشها و مدلسازی‌های مناسب برای ارزیابی مقاومت لرزه‌ای ساختمانهای مختلف
 • مطالعه روشهای مقاوم‌سازی مقرون به صرفه در ساختمانهای مختلف
 • مطالعات آسیب‌پذیری منطقه‌ای برای دستیابی به سیستم‌های مقابله و مدیریت بحران
 • بررسی وضعیت ساختمانهای امدادرسانی و مهم شهر و ارائه نقشه‌های آسیب‌‌پذیری
 • ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمانهای بتن مسلح
 • آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های بتنی با دیوارهای پر‌کننده
 • ارزیابی مقاومت و شکل‌پذیری ساختمانهای بتن مسلح کم‌ارتفاع موجود – ضریب خسارت
 • بررسی تجربی و نظری روشهای جدید و مناسب تقویت توان لرزه‌ای سقفهای طاق ضربی
 • آسیب‌پذیری سازه‌های فولادی
 • سیستم حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی
 • راهنمای فنی مقاوم‌سازی ساختمانهای فولادی
 • تعیین ضریب خسارت‌پذیری ساختمانهای بتنی تهران در مقابل زلزله
 • تهیه دستورالعمل مقاوم‌سازی سازه‌های ساختمانی موجود