•  خدمات آزمایشگاهی با تجهیزات بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی
  • خدمات مطالعات مهندسی در زمینه طراحی، اجرا، آسیب پذیری و بهسازی سازه های خاص
  • خدمات اندازه گیری و پایش دینامیکی سازه های موجود
  • خدمات مشاوره عالی در طرح های مدیریت ریسک لرزه ای
  • همکاری در تدوین و ارتقاء ضوابط و معیارهای فنی مرتبط با کاهش ریسک لرزه ای سازه ها

 

بازگشت