اعضای هیات علمی

               نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

               بسطامی مرتضی

               دانشیار
               مدیر گروه شریانهای حیاتی
               شریانهای حیاتیm.bastami@iiees.ac.ir
               داخلی (420)

               بهار امید

               دانشیار
               رئیس پژوهشکده مهندسی سازه
               سازه های خاصomidbahar@iiees.ac.ir
               داخلی (538)

               حسینی سید محمود

               دانشیار
               شریانهای حیاتیhosseini@iiees.ac.ir
               داخلی (506)

               سروشیان آرام

               استادیار
               شریانهای حیاتیa.soroushian@iiees.ac.ir
               داخلی (422)

               سروقدمقدم عبدالرضا

               دانشیار
               ساختمانmoghadam@iiees.ac.ir
               داخلی (502)

               ضیایی فر منصور

               دانشیار
               رئیس آزمایشگاه کف قوی و میز لرزه / سرپرست آزمایشگاه مهندسی سازه
               شریان حیاتیmansour@iiees.ac.ir
               داخلی (544)

               عشقی ساسان

               دانشیار
               سازه های خاصS.eshghi@iiees.ac.ir
               داخلی (500)

               غفوری آشتیانی محسن

               استاد
               سازه های خاصashtiany@iiees.ac.ir
               داخلی (640)

               کلانتری افشین

               دانشیار
               سازه های خاصa.kalantari@iiees.ac.ir
               داخلی (436)

               گودرزی محمدعلی

               دانشیار
               شریانهای حیاتیm.a.goodarzi@iiees.ac.ir
               داخلی (426)

               محمدی مجید

               دانشیار
               مدیرامور پژوهشی
               ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
               داخلی (434)

               ناطقی الهی فریبرز

               استاد
               ساختمانnateghi@iiees.ac.ir
               داخلی (508)

               واثقی اکبر

               دانشیار
               شریانهای حیاتیvasseghi@iiees.ac.ir
               داخلی (547)

               وتر محمدقاسم

               استادیار
               ساختمانvetr@iiees.ac.ir
               داخلی (545)

                

               کارشناسان و تکنسین ها

                  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                  دوستی حمید

                  مسوول دفتر پژوهشکده مهندسی سازهhamid@iiees.ac.ir
                  داخلی (558)

                  فرشچی حمیدرضا

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  پژوهشکده مهندسی سازهh.farshchi@iiees.ac.ir
                  داخلی (117)

                  یثربی فرشاد

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  پژوهشکده مهندسی سازهf.yasrebi@iiees.ac.ir
                  داخلی (548)