اعضای هیات علمی

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                 اربابی فریدون

                 استاد
                 ساختمانfarbabi@iiees.ac.ir
                 داخلی (564)

                 بسطامی مرتضی

                 دانشیار
                 مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                 شریانهای حیاتیm.bastami@iiees.ac.ir
                 داخلی (420)

                 بهار امید

                 استادیار
                 سرپرست پژوهشکده مهندسی سازه
                 دینامیک سازهomidbahar@iiees.ac.ir
                 داخلی (538)

                 حسینی سید محمود

                 دانشیار
                 مدیر گروه شریانهای حیاتی
                 شریانهای حیاتیhosseini@iiees.ac.ir
                 داخلی (506)

                 حسینی هاشمی بهرخ

                 دانشیار
                 مدیر گروه ساختمان
                 ساختمانbehrokh@iiees.ac.ir
                 داخلی (561)

                 سروشیان آرام

                 استادیار
                 شریانهای حیاتیa.soroushian@iiees.ac.ir
                 داخلی (422)

                 سروقدمقدم عبدالرضا

                 دانشیار
                 ساختمانmoghdam@iiees.ac.ir
                 داخلی (502)

                 ضیایی فر منصور

                 دانشیار
                 مدیر گروه دینامیک سازه
                 دینامیک سازهmansour@iiees.ac.ir
                 داخلی (544)

                 عشقی ساسان

                 دانشیار
                 سازه های خاصS.eshghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (500)

                 غفوری آشتیانی محسن

                 استاد
                 سازه های خاصashtiany@iiees.ac.ir
                 داخلی (640)

                 كلانتری افشین

                 استادیار
                 مدیر گروه سازه های خاص
                 سازه های خاصa.kalantari@iiees.ac.ir
                 داخلی (436)

                 گودرزی محمدعلی

                 دانشیار
                 شریانهای حیاتیm.a.goodarzi@iiees.ac.ir
                 داخلی (426)

                 محمدی مجید

                 دانشیار
                 مدیرامور پژوهشی
                 ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
                 داخلی (434)

                 ناطقی الهی فریبرز

                 استاد
                 ساختمانnateghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (508)

                 واثقی اکبر

                 دانشیار
                 شریانهای حیاتیvasseghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (547)

                 وتر محمدقاسم

                 استادیار
                 دینامیک سازهvetr@iiees.ac.ir
                 داخلی (545)

                  

                 کارشناسان و تکنسین ها

                           نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                           جبارزاده مجید

                           فوق لیسانس
                           کارشناس
                           آزمایشگاه سازهmj_jabbarzadeh@iiees.ac.ir
                           داخلی (145)

                           جوالی محمد

                           تکنسین آزمایشگاه سازه
                           داخلی (127)

                           حسین ناظر محمد

                           فوق لیسانس
                           کارشناس
                           پژوهشکده مهندسی سازهmhnazer@iiees.ac.ir
                           داخلی (549)

                           دوستی حمید

                           مسوول دفتر پژوهشکده مهندسی سازهhamid@iiees.ac.ir
                           داخلی (558)

                           طیوری ابراهیم

                           لیسانس
                           کارشناس
                           آزمایشگاه سازهe.tayury@iiees.ac.ir
                           داخلی (119)

                           فرتوزی شکوه

                           متصدی امور دفتری پژوهشکده مهندسی سازهfartoozi@iiees.ac.ir
                           داخلی (512)

                           فرشچی حمیدرضا

                           فوق لیسانس
                           کارشناس
                           پژوهشکده مهندسی سازهh.farshchi@iiees.ac.ir
                           داخلی (117)

                           گرجی کیوان

                           تکنسین آزمایشگاه سازه
                           داخلی (142)

                           مرتضائی حسن

                           لیسانس
                           کارشناس فنی
                           آزمایشگاه سازه
                           داخلی (122)

                           یثربی فرشاد

                           فوق لیسانس
                           کارشناس
                           پژوهشکده مهندسی سازهf.yasrebi@iiees.ac.ir
                           داخلی (548)