اعضای هیات علمی

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                 اربابی فریدون

                 استاد
                 ساختمانfarbabi@iiees.ac.ir
                 داخلی (564)

                 بسطامی مرتضی

                 دانشیار
                 مدیر اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                 شریانهای حیاتیm.bastami@iiees.ac.ir
                 داخلی (420)

                 بهار امید

                 استادیار
                 سرپرست پژوهشکده مهندسی سازه
                 سازه های خاصomidbahar@iiees.ac.ir
                 داخلی (538)

                 حسینی سید محمود

                 دانشیار
                 شریانهای حیاتیhosseini@iiees.ac.ir
                 داخلی (506)

                 حسینی هاشمی بهرخ

                 دانشیار
                 مدیر گروه ساختمان
                 ساختمانbehrokh@iiees.ac.ir
                 داخلی (561)

                 سروشیان آرام

                 استادیار
                 شریانهای حیاتیa.soroushian@iiees.ac.ir
                 داخلی (422)

                 سروقدمقدم عبدالرضا

                 دانشیار
                 ساختمانmoghdam@iiees.ac.ir
                 داخلی (502)

                 ضیایی فر منصور

                 دانشیار
                 رئیس آزمایشگاه کف قوی و میز لرزه / سرپرست آزمایشگاه مهندسی سازه
                 شریان حیاتیmansour@iiees.ac.ir
                 داخلی (544)

                 عشقی ساسان

                 دانشیار
                 سازه های خاصS.eshghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (500)

                 غفوری آشتیانی محسن

                 استاد
                 مدیر گروه سازه های خاص
                 سازه های خاصashtiany@iiees.ac.ir
                 داخلی (640)

                 کلانتری افشین

                 دانشیار
                 سازه های خاصa.kalantari@iiees.ac.ir
                 داخلی (436)

                 گودرزی محمدعلی

                 دانشیار
                 شریانهای حیاتیm.a.goodarzi@iiees.ac.ir
                 داخلی (426)

                 محمدی مجید

                 دانشیار
                 مدیرامور پژوهشی
                 ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
                 داخلی (434)

                 ناطقی الهی فریبرز

                 استاد
                 ساختمانnateghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (508)

                 واثقی اکبر

                 دانشیار
                 مدیر گروه شریانهای حیاتی
                 شریانهای حیاتیvasseghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (547)

                 وتر محمدقاسم

                 استادیار
                 ساختمانvetr@iiees.ac.ir
                 داخلی (545)

                  

                 کارشناسان و تکنسین ها

                      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                      حسین ناظر محمد

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      پژوهشکده مهندسی سازهmhnazer@iiees.ac.ir
                      داخلی (549)

                      دوستی حمید

                      مسوول دفتر پژوهشکده مهندسی سازهhamid@iiees.ac.ir
                      داخلی (558)

                      فرتوزی شکوه

                      متصدی امور دفتری پژوهشکده مهندسی سازهfartoozi@iiees.ac.ir
                      داخلی (512)

                      فرشچی حمیدرضا

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      پژوهشکده مهندسی سازهh.farshchi@iiees.ac.ir
                      داخلی (117)

                      یثربی فرشاد

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      پژوهشکده مهندسی سازهf.yasrebi@iiees.ac.ir
                      داخلی (548)