اعضای هیات علمی

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

             بسطامی مرتضی

             دانشیار
             مدیر گروه شریانهای حیاتی
             شریانهای حیاتیm.bastami@iiees.ac.ir
             داخلی (420)

             بهار امید

             دانشیار
             سرپرست گروه سازه های خاص
             سازه های خاصomidbahar@iiees.ac.ir
             داخلی (538)

             سروشیان آرام

             استادیار
             شریانهای حیاتیa.soroushian@iiees.ac.ir
             داخلی (422)

             سروقدمقدم عبدالرضا

             دانشیار
             ساختمانmoghadam@iiees.ac.ir
             داخلی (550)

             ضیایی فر منصور

             دانشیار
             رئیس آزمایشگاه کف قوی و میز لرزه / سرپرست آزمایشگاه مهندسی سازه
             شریان حیاتیmansour@iiees.ac.ir
             داخلی (544)

             غفوری آشتیانی محسن

             استاد
             سازه های خاصashtiany@iiees.ac.ir
             داخلی (640)

             کلانتری افشین

             دانشیار
             سازه های خاصa.kalantari@iiees.ac.ir
             داخلی (436)

             گودرزی محمدعلی

             دانشیار
             شریانهای حیاتیm.a.goodarzi@iiees.ac.ir
             داخلی (426)

             محمدی مجید

             استاد
             معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / مدیرامور پژوهشی / سرپرست گروه ساختمان
             ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
             داخلی (434-529)

             ناطقی الهی فریبرز

             استاد
             ساختمانnateghi@iiees.ac.ir
             داخلی (508)

             واثقی اکبر

             دانشیار
             شریانهای حیاتیvasseghi@iiees.ac.ir
             داخلی (547)

             وتر محمدقاسم

             استادیار
             سرپرست پژوهشکده مهندسی سازه
             ساختمانvetr@iiees.ac.ir
             داخلی (502 - 545)

             کارشناسان و تکنسین ها

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                دوستی حمید

                مسوول دفتر پژوهشکده مهندسی سازهhamid@iiees.ac.ir
                داخلی (558)

                فرشچی حمیدرضا

                کارشناس پژوهشکده مهندسی سازهh.farshchi@iiees.ac.ir
                داخلی (520)

                یثربی فرشاد

                کارشناس پژوهشکده مهندسی سازهf.yasrebi@iiees.ac.ir
                داخلی (459)