اعضای هیات علمی

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                اربابی فریدون

                استاد
                ساختمانfarbabi@iiees.ac.ir
                داخلی (564)

                بسطامی مرتضی

                دانشیار
                رییس اداره پروژه های عمرانی و امور فنی
                شریانهای حیاتیm.bastami@iiees.ac.ir
                داخلی (420)

                بهار امید

                استادیار
                رئیس پژوهشکده مهندسی سازه
                سازه های خاصomidbahar@iiees.ac.ir
                داخلی (538)

                حسینی سید محمود

                دانشیار
                شریانهای حیاتیhosseini@iiees.ac.ir
                داخلی (506)

                سروشیان آرام

                استادیار
                شریانهای حیاتیa.soroushian@iiees.ac.ir
                داخلی (422)

                سروقدمقدم عبدالرضا

                دانشیار
                ساختمانmoghdam@iiees.ac.ir
                داخلی (502)

                ضیایی فر منصور

                دانشیار
                رئیس آزمایشگاه کف قوی و میز لرزه / سرپرست آزمایشگاه مهندسی سازه
                شریان حیاتیmansour@iiees.ac.ir
                داخلی (544)

                عشقی ساسان

                دانشیار
                سازه های خاصS.eshghi@iiees.ac.ir
                داخلی (500)

                غفوری آشتیانی محسن

                استاد
                مشاور عالی رییس پژوهشگاه
                سازه های خاصashtiany@iiees.ac.ir
                داخلی (640)

                کلانتری افشین

                دانشیار
                سازه های خاصa.kalantari@iiees.ac.ir
                داخلی (436)

                گودرزی محمدعلی

                دانشیار
                شریانهای حیاتیm.a.goodarzi@iiees.ac.ir
                داخلی (426)

                محمدی مجید

                دانشیار
                مدیرامور پژوهشی
                ساختمانm.mohammadigh@iiees.ac.ir
                داخلی (434)

                ناطقی الهی فریبرز

                استاد
                ساختمانnateghi@iiees.ac.ir
                داخلی (508)

                واثقی اکبر

                دانشیار
                مدیر گروه شریانهای حیاتی
                شریانهای حیاتیvasseghi@iiees.ac.ir
                داخلی (547)

                وتر محمدقاسم

                استادیار
                ساختمانvetr@iiees.ac.ir
                داخلی (545)

                 

                کارشناسان و تکنسین ها

                    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                    دوستی حمید

                    مسوول دفتر پژوهشکده مهندسی سازهhamid@iiees.ac.ir
                    داخلی (558)

                    فرتوزی شکوه

                    متصدی امور دفتری پژوهشکده مهندسی سازهfartoozi@iiees.ac.ir
                    داخلی (512)

                    فرشچی حمیدرضا

                    فوق لیسانس
                    کارشناس
                    پژوهشکده مهندسی سازهh.farshchi@iiees.ac.ir
                    داخلی (117)

                    یثربی فرشاد

                    فوق لیسانس
                    کارشناس
                    پژوهشکده مهندسی سازهf.yasrebi@iiees.ac.ir
                    داخلی (548)