۱-  ارزیابی مخاطرات لرزه‌ای به روش‌های احتمالی و تعینی

۲-  انجام مطالعات تحلیل خطر وابسته به زمان

۳-  برآورد احتمال وقوع زلزله در مناطق مختلف کشور

۴-  طراحی و توسعه آرایه‌های لرزه‌ی جهت پیش یابی تغییرات لرزه ای ناحیه ای

۵-  طراحی و توسعه سیستم هشدار سریع

۶-  ارزیابی خطرات سونامی و پدیده‌های مرتبط و زمین‌لغزش‌های کف دریا

۷-  مطالعات مغناطیس سنجی