فرم جستجو پروژه پژوهشیمرکز پیش بینی

فعال
خاتمه
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ خاتمه
تخمین بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B-Δ و مقایسه با روش Brune برای منطقه البرز و آذربایجان معهود مجید زعفرانی حمید,مختاری محمد 1396/11/01
تحلیل خطر تابع زمان در ایران- مطالعه موردی تهران زعفرانی حمید 1396/01/01
تغییرات زمانی ضریب Q و نسبت Vp/Vs قبل وبعد از وقوع زلزله معهود مجید 1395/10/20
مطالعه خصوصیات حرکت قوی زمین در ناحیه البرز - شمال غرب ایران با روش معکوس سازی تعمیم یافته ترکیبی(شتابنگاشت ها و لرزه نگاشت ها) زعفرانی حمید خزاعی مقدم بابک,مومنی سارا 1395/10/01
توسعه رابطه کاهندگی جدید و برآورد انحراف معیار تک ایستگاهی در سایت های منتخب فلات ایران زعفرانی حمید انصاری انوشیروان,سقراط محمدرضا 1395/10/01
وابستگی مکانی و زمانی در وقوع زمین لرزه به روش آمار معکوس علامه زاده مصطفی به تاج منصور 1395/09/15
بررسی و تعیین پیش نشانگرهای لرزه ای با استفاده از مقیاس زمانی مارکوف و گردآوری و پردازش برخط داده های لرزه ای شبکه ملی باند پهن ایران مختاری محمد هاشمی سید احمد 1395/06/31
مروری بر روش های پیش بینی کوتاه مدت زمین لرزه با استفاده از بررسی رفتارهای لرزه ای - الکترومغناطیسی یونسفر علامه زاده مصطفی میرزایی سایه 1395/03/10
الگوی پس لرزه در رژیم لرزه ای ایران زعفرانی حمید امی سلما 1395/02/31
تحليل لرزه خيزي در كاتالوگ زمين لرزه هاي ايران با بكارگيري مدل پيش يابي احتمالي زمين لرزه ها (روش كاگان و جكسون) زارع مهدی هاشمی سید احمد 1394/12/29
تعيين عدم قطعيت كاتالوگ مهلرزه ای زلزله هاي تاريخی و سده بيستم زارع مهدی هاشمی سید احمد 1394/11/31
شبیه سازی الگوهای پیچیده زمین لرزه در زاگرس با استفاده از تئوری کاپلاس علامه زاده مصطفی 1394/06/31
پيش بيني خصوصيات پالس هاي ناشي از جهت پذيري حوزه نزديک با شبيه سازي تعيني و مقياس كردن آنها زعفرانی حمید حسنخانی علی 1393/05/01
توسعه روشهای شناسایی الگوهای پیچیده مکانی زمین لرزه ها در کمربند لرزه خیز البرز علامه زاده مصطفی مصطفی زاده مهرداد,مهشادنیا لیلا 1392/05/10
بررسی آماری الگوهای لرزهای پیش از زلزله های بزرگ فلات ایران به منظور استفاده در پیش بینی میان مدت زلزله زعفرانی حمید وحیدی فر حسام 1391/09/01
بررسی پیش یابی تابع زمان زلزله و امکان سنجی استفاده از آن در منطقه تهران بزرگ زعفرانی حمید زارع مهدی,غفوری سیدمهدی 1391/07/01
تعیین خصوصیات چشمه مسیر و ساختگاه در ناحیه شمال ایران مرکزی و البرز به کمک روش معکوس سازی تعمیم یافته زعفرانی حمید انصاری انوشیروان 1390/02/01
مطالعه کاهندگی طیقی جنش شدید زمین در ایران بر اساس روش تجربی (۱۳۸۳،۱۳۵۶) زارع مهدی قاسمی هادی 1389/01/15