فرم جستجو پروژه پژوهشیمرکز پیش بینی

فعال
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
بررسی رفتار امواج الکترومغناطیسی در اثر تغییرات اتمسفری به منظور پیش بینی زلزله در زمانی کوتاه قبل از وقوع آن علامه زاده مصطفی ابراهیمیان زیبا 1393/12/10
بررسی و تعیین پیش نشانگرهای لرزه ای با استفاده از مقیاس زمانی مارکوف و گردآوری و پردازش برخط داده های لرزه ای شبکه ملی باند پهن ایران مختاری محمد هاشمی سید احمد 1393/10/01
مطالعه خصوصیات حرکت قوی زمین در دو ناحیه البرز و شمالغرب ایران با روش معکوس سازی تعمیم یافته ترکیبی(شتابنگاشت ها و لرزه نگاشت ها) زعفرانی حمید 1393/07/01
وابستگی مکانی و زمانی در وقوع زمین لرزه به روش آمار معکوس علامه زاده مصطفی بهتاج، اکبری 1393/06/15
تحلیل خطر تابع زمان در ایران، مطالعه موردی تهران زعفرانی حمید 1393/01/01
شبیه سازی الگوهای پیچیده زمین لرزه در زاگرس با استفاده از تئوری کاپلاس علامه زاده مصطفی 1392/10/01
تحليل لرزه خيزي در كاتالوگ زمين لرزه هاي ايران با بكارگيري مدل پيش يابي احتمالي زمين لرزه ها (روش كاگان و جكسون) زارع مهدی هاشمی سید احمد 1392/09/01
تعيين عدم قطعيت كاتالوگ مهلرزه ای زلزله هاي تاريخی و سده بيستم زارع مهدی هاشمی سید احمد 1392/08/01
پیش بینی خطر پسلرزه ها در فلات ايران با روشهای آماری زعفرانی حمید زارع مهدی,امی سلما 1392/05/30
خاتمه