اهداف
گروه فیزیک زمین و فضا پژوهش و مطالعه بر روی پیش ‌نشانگرهای مغناطیس، الکترومغناطیس و تحلیل داده های ماهوارهای (IR و Vis) را به منظور امکان سنجی پیش بینی زلزله انجام میدهد. این مطالعات عمدتاً با همکاری دانشگاه تهران و صنعتی شریف، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان فضایی ایران انجام می گیرد.

برنامه ها
• بررسی عددی فیزیک نطفه گیری و انتشار گسیختگی های لرزه ای؛
• تشخیص و مدلسازی الگوهای زمانی- مکانی لرزه ای؛
• انتقال تنش در گسل ها و تاثیر آن بر احتمال وقوع زمان-وابسته زلزله؛
• الگوهای پیش‌لرزه، پس‌لرزه در فلات ایران و بررسی خطر پس‌لرزه‌ها؛
• مطالعات تحلیل خطر زمان-وابسته زلزله؛
• اندازه گیری و کنترل ناهنجاریهای میدان مغناطیسی زمین و الکترومغناطیسی فضایی و زمینی؛
• تحلیل داده های ماهواره ای (IR و Vis)؛
• فرابینی و الگوسازی دگرریختی جنبای پوسته و رفتار گسل های فعال به وسیله اندازه گیری های ژئودزی و سنجش از دور (GPS،InSAR ،EDM) و ترازیابی دقیق؛
• راه اندازی سامانه های خطر آنی (هشدار) زلزله و سونامی با همکاری مراکز علمی خارج از کشور.