گروه فیزیک زمین و فضا

اهداف
گروه فیزیک زمین و فضا پژوهش و مطالعه بر روی پیش ‌نشانگرهای مغناطیس، الکترومغناطیس و تحلیل داده های ماهوارهای (IR و Vis) را به منظور امکان سنجی پیش بینی زلزله انجام میدهد. این مطالعات عمدتاً با همکاری دانشگاه تهران و صنعتی شریف، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان فضایی ایران انجام می گیرد.

برنامه ها
• بررسی عددی فیزیک نطفه گیری و انتشار گسیختگی های لرزه ای؛
• تشخیص و مدلسازی الگوهای زمانی- مکانی لرزه ای؛
• انتقال تنش در گسل ها و تاثیر آن بر احتمال وقوع زمان-وابسته زلزله؛
• الگوهای پیش‌لرزه، پس‌لرزه در فلات ایران و بررسی خطر پس‌لرزه‌ها؛
• مطالعات تحلیل خطر زمان-وابسته زلزله؛
• اندازه گیری و کنترل ناهنجاریهای میدان مغناطیسی زمین و الکترومغناطیسی فضایی و زمینی؛
• تحلیل داده های ماهواره ای (IR و Vis)؛
• فرابینی و الگوسازی دگرریختی جنبای پوسته و رفتار گسل های فعال به وسیله اندازه گیری های ژئودزی و سنجش از دور (GPS،InSAR ،EDM) و ترازیابی دقیق؛
• راه اندازی سامانه های خطر آنی (هشدار) زلزله و سونامی با همکاری مراکز علمی خارج از کشور.

گروه ژئودینامیک هشدار سریع و سونامی

اهداف
تمرکز فعالیت‌ های این گروه امکان سنجی پیش‌بینی زمین لرزه ها با کنترل و فرابینی رفتار گسل های جنبا و دگرریختی فعال پوسته، مطالعه پیش نشانگرهای زلزله و شبیه سازی چرخه زمین لرزه به منظور نیل به درک پیچیدگی های فیزیک زلزله و مکانیک گسلش است. از دیگر برنامه های اصلی این گروه، مطالعات آزمایشگاهی، عددی و صحرایی قوانین حاکم بر زایش و تشکیل گسیختگی های زمین لرزه ای و نهایتاً پایه گذاری یک روش علمی برای پیش ینی زمین لرزه های بزرگ است. این مطالعات عمدتاً با همکاری پژوهشکده های زلزله شناسی و مهندسی ژئوتکنیک و مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باندپهن کشور پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله انجام می گیرد.

برنامه ها
• فعالیت های ناهنجار لرزه ای مانند پیش لرزه ها، وقفه های لرزه ای، تغییرات پارامترهای چشمه و پوسته؛
• مطالعات دیرینه لرزه شناختی، داده های آب شناسی و تحلیل انتقال و چکانش تنش؛
• مطالعات آزمایشگاهی عددی و صحرایی مکانیک گسل و فیزیک زلزله.