اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  علینقی علیرضا

  استادیار
  فیزیک زمین و فضاalinaghi@iiees.ac.ir
  داخلی (425)

   

  کارشناسان

   نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

   حسینعلی پور مسعود

   لیسانس
   کارشناس
   مرکز پیش بینی زلزلهm.alipour@iiees.ac.ir
   داخلی (433)