بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان تعمیر شده با گروت

بررسی رفتار میانقابهای دارای فیوز لغزان
تعمیر شده با گروت

مجری پروژه:
مجید محمدی

همکار:
رضا محمدی قاضی محله

چکیده

میانقابها به دلایل گوناگون از جمله پیچیدگی رفتار مصالح، اندرکنش بین قاب و میانقاب،‌ ضعف مدل های تحلیلی و … یکی از بحث برانگیزترین موضوعات روز مهندسی اند. یکی از زمینه های تحقیقاتی موجود، چگونگی دستیابی به یک میانقاب مهندسی با شکل پذیری زیاد است. در این پژوهش، به منظور اطمینان از کارآیی چنین میانقابهایی در بهبود رفتار لرزه ای سازه، اثر بارگذاری قائم بر رفتار آنها بررسی شد. از دیگر اهداف ارائه این طرح، بررسی تعمیرپذیری میانقاب مهندسی بود که در این راستا، پس از انجام آزمایشهای مربوط به نمونه‌های دارای بارگذاری قائم، این نمونه ها با گروت تعمیر و رفتار نمونه‌های تعمیر شده (با و بدون وجود درز فوقانی) بررسی و ارائه گردید.
اهم نتایج به دست آمده عبارتند از:
– بارگذاری قائم، شکل‌پذیری و مقاومت نهایی نمونه را افزایش و میرایی را کاهش می‌دهد. دلیل افزایش شکل‌پذیری و مقاومت نهایی، دورگیری بیشتر بتن میانقاب توسط قاب به دلیل وجود بار قائم است.
– میانقابهای دارای فیوز از قابلیت تعمیرپذیری خوبی برخوردارند؛ به گونه ای که نمونه تعمیر شده با گروت نسبت به نمونه اصلی دارای مقاومت و شکل پذیری بیشتر و سختی اولیه کمتری است.
– نکته مهم در تعمیر این نوع میانقاب آن است که تا حد ممکن باید از ایجاد درز بین میانقاب و تیر فوقانی جلوگیری نمود.

واژههای کلیدی

قاب میانپر، فیوز لغزان، درز فوقانی، تعمیر، گروت

Estimation of Earthquake Parameters in Alborz and North-Central Iran Using Generalized Inversion Method

Authors: H. Zafarani, A. Ansari

Abstract

Study on infills is one the most controversial issues of today’s civil engineering because of complication in its material behavior, interaction between frame and infill, weakness of analytical models and etc. Proposing a method or detail to improve the ductility of infills is an important subject in this realm. For this purpose, the author of the recent study has proposed a new kind of engineered infilled frame by an innovative use of an element called Frictional Sliding Fuse (FSF) in his previous researches. The resultant infill not only had higher strength and ductility in comparison with its corresponding infills without FSF, but also had the capability of being adjusted to have a desirable ultimate strength. The detail of FSF and how it performs, infill’s ideal behavior with FSF, and some other phenomena such as the fuse position on the behavior of infilled frame has been studied experimentally in previous projects. Another important factor which considerably affects the behavior of infilled frames is the axial load in the columns of the frame that always exists in actual cases. Since none of the specimens have been tested with vertical loading on their columns by now, the first phase of this project deals with identification of the effects of this parameter.
Having the capability of being repaired after earthquake is another objective of proposing this novel infilled frame. Thus, the repaired specimens with and without top gap have been tested in the second phase of the project. Considering the effects of top gap on the repaired specimens is very important, since in most cases, it is inevitable to have top gap when repairing the infill.
The obtained results show that vertical load on the fused infilled frames improves their deformation capacities and ultimate strengths, but decreases their damping. Furthermore, such infill panels can be repaired by grout easily. The repaired specimen showed even better behavior, regarding the ultimate strength and deformation capacity. It’s worth noting that the top gap, between the infill and the top beam should be avoided during repairing.


Keywords:

Infilled Frame, Sliding Fuse, Top Gap, Retrofitting, Grout