گزارش شناسایی مقدماتی پدیده های ژئوتکنیکی ناشی از زلزله ورزقان