فرم جستجو پروژه پژوهشی زلزله شناسی

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
ارائه روش بهبود یافته تفاضل محدود برای شبیه سازی سطح آزاد در مدلسازی عددی انتشار امواج لرزه ای اعتمادسعید لیلا کرکوتی احسان 1401/08/04
مطالعه ناهمسانگردی و دگرشکلی پوسته زاگرس با استفاده از تجزیه و تحلیل هارمونیك های توابع گیرنده یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1401/04/08
بررسی تکتونیک فعال بخش جنوبی زون زمیندرز سیستان، جنوب خاور ایران رشیدی بشرآبادی احمد 1401/01/31
بررسی روش لرزه‌نگاری تشدید در شناسایی مکان حفره های زیر زمینی اعتمادسعید لیلا انصاری انوشیروان,کرکوتی احسان 1400/12/09
مطالعه ساختار تنش لرزه ای در ناحیه جنوب زاگرس مصطفی زاده مهرداد مهشادنیا لیلا 1400/12/09
نقشه گسل های فعال استان های بوشهر، فارس و یزد حسامی آذر خالد 1400/10/01
نقشه گسل های فعال استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، و اصفهان حسامی آذر خالد 1400/10/01
بررسی ناهمسانگردی سمتی موج برشی در ایران جوان دولویی غلام تاتار محمد,موقری‌ دهبنه رامین 1400/08/17
بررسی حوزه‌های تنش لرزه‌ای در ناحیه شمال زاگرس براساس حل معکوس پارامتر تنش مصطفی زاده مهرداد مهشادنیا لیلا,موسویان سمیرا 1400/07/19
بررسی تکتونیک فعال در گستره تهران ـ سمنان، شمال ایران رشیدی بشرآبادی احمد 1400/05/17
بررسی نقش و عمکرد آرایه های لرزه ای در تعیین دقیق تر چشمه های لرزه ای تاتار محمد انصاری انوشیروان,سلطانی‌مقدم سعید,کرکوتی احسان 1400/02/01
بررسی دگر ریختی هم لرزه ای در پهنه لکرکوه- شهداد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری پوربیرانوند شاهرخ مهشادنیا لیلا 1399/12/24
استفاده از داده های تغییر شکلی برای برآورد خطر لرزه ای وابسته و مستقل از زمان فلات ایران زعفرانی حمید 1399/12/03
تحلیل خطر زمین لرزه مبتنی بر شبیه سازی فیزیکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها، مطالعه مورد شهر تهران زعفرانی حمید انصاری انوشیروان,علیخان زاده علیرضا 1399/12/03
شناسایی زمین لرزه ها در شبکه های محلی با استفاده از روش همبستگی متقابل شکل موج کرکوتی احسان انصاری انوشیروان 1399/12/03
شبیه سازی سناریو لرزه ای محتمل آینده در گسل مشاء به روش تابع تجربی گرین معهود مجید زعفرانی حمید 1399/12/03
تغییر احتمال رخداد زلزله اصلی و توزیع پس لرزه ها بعد از یک زلزله شدید در ایران زارع مهدی 1399/09/18
امکان سنجی توموگرافی لرزه ای غیرعامل به روش وارون سازی شکل موج با مطالعه موردی در فروافتادگی دهدشت تاتار محمد 1398/11/20
تغییرات زمانی ضریب Q و نسبت Vp/Vs در منطقه البرز مرکزی-قزوین معهود مجید جوان دولویی غلام,زعفرانی حمید 1398/10/10
ایجاد پایگاه دادۀ تنش در ایران و نواحی مجاور آن پوربیرانوند شاهرخ جوان دولویی غلام 1398/07/09
محاسبه پارامترهای ضرائب کاهندگی موج های لرزه ای در نیمه غربی کشور و مقایسه نتایج آن با شرق ایران جوان دولویی غلام ‌امیری‌فرد روح الله,زعفرانی حمید,معهود مجید 1398/02/11
امکان سنجی استفاده از سیستم‌های هشدار سریع زمین لرزه در ایران کرکوتی احسان انصاری انوشیروان 1397/05/13
تعیین مدل سرعتی سه بعدی پوسته ایران به روش توموگرافی الحاقی یمینی فرد فرزام تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل 1396/12/20
محاسبه خودکار سازوکار کانونی زمین لرزه ها در ایران با استفاده از مدل سازی شکل موج پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد,کرکوتی احسان,کمیزی ابولفضل,یمینی فرد فرزام 1396/05/17
مطالعات تنش در منطقه گذار میان زاگرس و مکران پوربیرانوند شاهرخ تاتار محمد 1396/05/17
ارزیابی زمین‌لرزه‌های خوشه‌ای در مناطق قم، فیروزکوه و ورامین و احتمال رخداد زمین‌لرزه با بزرگای بیشینه در تهران زارع مهدی 1395/12/09
محاسبه ناهمسانگردی شعاعی پوسته و جبه بالائی فلات ایران با استفاده از توموگرافی لرزه ای نوفه و زمین لرزه جوان دولویی غلام تاتار محمد,موقری‌ دهبنه رامین 1395/10/06
مطالعه لرزه زمین ساخت پهنه گذار میان البرز مرکزی و ایران مرکزی: شناخت گسله های فعال عباسی محمدرضا مهشادنیا لیلا,ازقندی محسن 1395/10/01
مطالعه‌ ساختار عمیق فلات ایران با استفاده از مدل‌سازی داده‌های زمین‌لرزه و گراویته تاتار محمد ناموران مجتبی 1394/11/01
نقشه گسل های فعال استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل حسامی آذر خالد 1394/10/01
نقشه گسل های فعال استان های گیلان، زنجان و کردستان حسامی آذر خالد 1394/10/01
تعیین ساختار سه بعدی سرعتی پوسته جنوب و جنوب-شرق ایران به روش توموگرافی زمان سیر فازهای محلی و ناحیه ای یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/07/01
بهینه سازی طراحی چاهک و موقعیت ایستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران تاتار محمد,انصاری انوشیروان بسطامی مرتضی,قاسمی مصطفی 1394/04/15
مطالعه ساختار پوسته و گوشته فوقانی در زیر منطقه لرزه زمین ساختی زاگرس و ایران مرکزی با روش توموگرافی غیر خطی و تحلیل توابع گیرنده یمینی فرد فرزام تاتار محمد,محمودآبادی میثم 1394/04/01
حل معکوس خطی و غیرخطی مدل گسل محدود برای زمین لرزه های بزرگ ایران انصاری انوشیروان قائمقامیان محمدرضا 1393/11/01
تعیین ناپیوستگی های جبه بالائی در البرز مرکزی براساس مدل سازی فازهای لرزه ای: PP و SS جوان دولویی غلام 1393/10/01
تعیین رابطه بزرگای محلی برای فلات ایران بر اساس داده های مركز ملی شبكه باند پهن ایران انصاری انوشیروان بهارلو راحله,فرخی محسن,هوشمند ویكی آمنه,یمینی فرد فرزام 1390/08/15