• طراحی، نصب و راه­ اندازی شبکه‌های لرزه­ نگاری موقت محلی و شبکه‌های شتابنگاری و بهره­ برداری از آنها؛
  • مطالعات لرزه‌زمین‌ساختی و تهیه نقشه‌گسل‌های جنبا برای احداث ساختگاه‌های مهم؛
  • مطالعات برآورد خطر زمین‌لرزه برای زیرساخت­ ها و شریان­ های حیاتی؛
  • تعیین حریم گسل ها در شهرها و پیرامون آنها؛
  • انجام بررسی‌های دیرینه لرزه‌شناسی بر روی افرازهای گسلی؛
  • مطالعات مهندسی ژئوفیزیک در ساختگاه تأسیسات مهم صنعتی و اقتصادی؛
  • مطالعه زمین­ لرزه های القائی ناشی از آبگیری سدهای بزرگ، استخراج معادن، و برداشت از میادین نفتی؛
  • انجام مطالعات لرزه­ نگاری غیرعامل با هدف پی­ جوئی میادین هیدروکربنی.

 

بازگشت