• طراحی، نصب و راه اندازی ایستگاه‌ها و شبکه‌های لرزه نگاری موقت محلی و شبکه‌های شتابنگاری و بهره برداری از آنها؛
  • انجام بررسی‌های لرزه‌زمین‌ساختی و تهیه نقشه‌  گسل‌های جنبا برای احداث ساختگاه‌های مهم؛
  • انجام بررسی‌های برآورد خطر زمین‌لرزه برای ساختگاه‌های شریان های حیاتی؛
  • انجام مطالعات تعیین حریم گسلش در شهرها و پیرامون آنها؛
  • انجام بررسی‌های دیرینه لرزه‌شناسی بر روی افرازهای گسلی؛
  •  مطالعات مهندسی ژئوفیزیک در ساختگاه تاسیسات مهم صنعتی و اقتصادی.

بازگشت