گروه زلزله‌ شناسی

اهداف
پردازش، تحلیل و تفسیر داده‌های لرزه‌ خیزی برای شناخت پوسته و گوشته فوقانی، گسل‌ های فعال و زون‌ های لرزه‌ خیز در ایران. بهینه سازی مدل سرعتی پوسته جهت بهبود دقت مکان‌یابی زمین‌لرزه‌ های ایران و در نهایت بهبود دقت مطالعات تحلیل خطر زمین‌لرزه.

برنامه‌ها

 • مطالعه جامع ساختار، دگرشکلی و ناهمسانگردی پوسته و جبه فلات ایران؛
 • مطالعه لرزه‌ خیزی مناطق فعال، تعیین سازوکار پارامترهای چشمه زلزله‌های ایران و تفکیک رویدادهای طبیعی از رویدادهای مصنوعی به کمک پردازش داده شبکه‌ های لرزه نگاری موقت و دائمی؛
 • بهبود و توسعه روش‌های پردازش در راستای بالا بردن دقت و سرعت استخراج شاخص‌های سیگنال مانند تشخیص و قرائت فازها از طریق روش‌های اتوماتیک؛
 • بهبود روش‌های مکانیابی زمین‌لرزه‌ ها در راستای تعیین محل دقیق زمین‌لرزه‌ ها؛
 • بهبود مدل‌های سرعت انتشار موج در پوسته و جبه فلات ایران به‌صورت دو و سه بعدی؛
 • بهبود مدل‌های تضعیف دامنه موج در پوسته و جبه فلات ایران براساس روش‌های پیشرفته استفاده از مشخصات داده و شکل موج زمین‌لرزه‌ها و ارتعاشات محیطی؛
 • بهبود روش‌های تعیین پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی چشمه‌های زمین لرزه در راستای رفتار‌شناسی فعالیت گسل‌ ها با تاکید بر الگوریتم‌های پیشرفته و داده شبکه‌های لرزه نگاری موقت و دائم در گستره فلات ایران؛
 • مطالعه رفتارشناسی فعالیت‌های لرزه‌ای القایی؛ ماگمایی و انواع چشمه‌های کنترل شده براساس پایش برخط دائم و موقت.
گروه لرزه‌زمین‌ساخت

اهداف
شناخت دقیق سرچشمه‌ های لرزه‌ زای پوسته ایران‌زمین، سازوکار گسل‌های فعال و مطالعات لرزه‌ زمین‌ساختی.

برنامه‌ها

 • مطالعه و تهیه نقشه‌ های تفصیلی گسل‌ های فعال؛
 • مطالعه تغییر شکل پوسته با استفاده از GPS؛
 • بررسی‌ های دیرینه لرزه‌ شناختی بر روی افرازهای گسلی جنبا؛
 • بررسی وضعیت تنش زمین‌ساختی در مناطق مختلف ایران؛
 • .شناخت دقیق سرچشمه‌های لرزه‌ زا برای بکارگیری در بررسی‌های برآورد خطر زمین‌لرزه در ساختگاه‌ها و ابنیه مهندسی
گروه زلزله‌ شناسی مهندسی

اهداف
پردازش داده شتابنگاری،تهیه بانک اطلاعاتی شتابنگاشتها، شناخت و ویژگی‌های شتابنگاشتها، تدوین روابط لرزه‌ خیزی و کاهندگی، تحلیل خطر زمین‌لرزه، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه و تدوین طیف‌های طراحی،مدل سازی جنبش نیرومند زمین، برآورد پارامترهای چشمه با استفاده از داده‌های جنبش نیرومند زمین، مطالعه Q، زمین‌لرزه‌های القایی.

برنامه‌ها

  • تحليل خطر زلزله شامل:

– توسعه روابط كاهندگي
– توسعه روش‌هاي آناليز تحليل خطر
– بروز رساني نقشه‌هاي تحليل خطر كشور
-پهنه بندي خطر زلزله در كشور
– مطالعات شدت زمين‌لرزه
– تهیه نقشه‌های لرزش زمین (shake Map)

  • شبيه سازي جنبش نيرومند زمين شامل:

– مطالعه پارامتر‌هاي كاهندگي
– برآورد و پيش بيني جنبش نيرومند زمين در مناطق مختلف كشور
– حل معكوس داده‌هاي زلزله به‌منظور مطالعه اثر چشمه، مسير و ساختگاه
-خصوصيات ميدان نزديك گسل

  • زمين‌لرزه‌هاي القايي شامل:

– مطالعات تغييرات تنش
– شبيه‌سازي اثر حوزه نزديك گسل در سدها
– زمين‌لرزه‌هاي القايي در سدها و مخازن نفتي و گازي

  • توسعه سامانه‌ها و ابزارهای جنبش نیرومند زمین شامل:

-سنسورهای شتابنگاری
– سامانه‌های هشدار سریع