اهداف
گردآوری، پردازش و تفسیر داده‌های لرزه­ای جهت شناخت گسل­های فعال، تعیین ساختار سرعتی پوسته و گوشته فوقانی فلات ایران، تعیین پارامترهای چشمه و زون‌­های لرزه‌­خیز کشور، بهبود دقت مکان‌یابی و تهیه کاتالوگ دقیق و جامع زمین لرزه­ های ایران.

برنامه‌ها

  • طراحی و نصب شبکه­ه ای لرزه ­ای موقت برای بررسی خردلرزه­ خیزی و مطالعات پس­لرزه ها؛
  • مطالعه جامع ساختار، دگرشکلی و ناهمسانگردی پوسته و گوشتۀ فلات ایران؛
  • پایش لرزه‌­خیزی مناطق فعال، تعیین پارامترهای چشمه زلزله‌های ایران، و شناسائی هندسه، ابعاد، و سازوکار گسل­ های فعال به کمک طراحی، نصب، و بهره برداری شبکه‌­های لرزه­نگاری موقت و دائمی؛
  • بهبود و توسعه روش‌های پردازش داده و مکانیابی زمین لرزه­ ها در راستای بالا بردن دقت و سرعت مکانیابی زلزله­ های رویداده در ایران بر پایه استفاده از روش‌های استخراج، و فازخوانی اتوماتیک زمین­لرزه­ ها؛
  • تعیین مدل‌های سرعتی انتشار موج در پوسته و جبه فلات ایران به‌صورت دو و سه بعدی؛
  • تکوین مدل‌های تکتونیکی ایران بر پایه مطالعات جامع ساختار سرعتی عمیق فلات ایران با استفاده از شکل موج زمین‌لرزه‌ها و ارتعاشات محیطی؛
  • بهبود روش‌های تعیین پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی چشمه‌های زمین ­لرزه در راستای شناخت رفتار‌ گسل‌­ها با تأکید بر الگوریتم‌های پیشرفته و داده‌های شبکه‌های لرزه ­نگاری موقت و دائم در فلات ایران؛
  • مطالعه رفتاری فعالیت‌های لرزه‌ای القایی؛ ماگمایی و انواع چشمه‌های کنترل شده لرزه‌ای براساس پایش برخط دائم و موقت؛
  • تهیه کاتالوگ منطقه ­ای و بولتن­ های زمین­ لرزه­ های ایران.