اهداف
پردازش، تحلیل و تفسیر داده‌های لرزه‌ خیزی برای شناخت پوسته و گوشته فوقانی، گسل‌ های فعال و زون‌ های لرزه‌ خیز در ایران. بهینه سازی مدل سرعتی پوسته جهت بهبود دقت مکان‌یابی زمین‌لرزه‌ های ایران و در نهایت بهبود دقت مطالعات تحلیل خطر زمین‌لرزه.

برنامه‌ها

  • مطالعه جامع ساختار، دگرشکلی و ناهمسانگردی پوسته و جبه فلات ایران؛
  • مطالعه لرزه‌ خیزی مناطق فعال، تعیین سازوکار پارامترهای چشمه زلزله‌های ایران و تفکیک رویدادهای طبیعی از رویدادهای مصنوعی به کمک پردازش داده شبکه‌ های لرزه نگاری موقت و دائمی؛
  • بهبود و توسعه روش‌های پردازش در راستای بالا بردن دقت و سرعت استخراج شاخص‌های سیگنال مانند تشخیص و قرائت فازها از طریق روش‌های اتوماتیک؛
  • بهبود روش‌های مکانیابی زمین‌لرزه‌ ها در راستای تعیین محل دقیق زمین‌لرزه‌ ها؛
  • بهبود مدل‌های سرعت انتشار موج در پوسته و جبه فلات ایران به‌صورت دو و سه بعدی؛
  • بهبود مدل‌های تضعیف دامنه موج در پوسته و جبه فلات ایران براساس روش‌های پیشرفته استفاده از مشخصات داده و شکل موج زمین‌لرزه‌ها و ارتعاشات محیطی؛
  • بهبود روش‌های تعیین پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی چشمه‌های زمین لرزه در راستای رفتار‌شناسی فعالیت گسل‌ ها با تاکید بر الگوریتم‌های پیشرفته و داده شبکه‌های لرزه نگاری موقت و دائم در گستره فلات ایران؛
  • مطالعه رفتارشناسی فعالیت‌های لرزه‌ای القایی؛ ماگمایی و انواع چشمه‌های کنترل شده براساس پایش برخط دائم و موقت.