اعضای هیات علمی

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                انصاری انوشیروان

                دانشیار
                رئیس گروه طرح و برنامه
                زلزله شناسی مهندسیa.ansari@iiees.ac.ir
                داخلی (609)

                پوربیرانوند شاهرخ

                استادیار
                زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
                داخلی (652)

                تاتار محمد

                دانشیار
                معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / سرپرست گروه زلزله شناسی
                زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
                داخلی (610 - 529)

                جوان دولویی غلام

                استادیار
                رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
                مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
                داخلی (604-367)

                حسامی آذر خالد

                استادیار
                مدیر گروه لرزه زمین ساخت
                لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
                داخلی (642)

                زارع مهدی

                استاد
                زلزله شناسی مهندسیm.zare@iiees.ac.ir
                داخلی (603)

                زعفرانی حمید

                دانشیار
                رئیس پژوهشکده زلزله شناسی / مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی
                زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
                داخلی (607-405)

                عباسی محمدرضا

                دانشیار
                لرزه زمین ساختabbassi@iiees.ac.ir
                داخلی (643)

                علامه زاده مصطفی

                استادیار
                زلزله شناسیmallam@iiees.ac.ir
                داخلی (644)

                علینقی علیرضا

                استادیار
                زلزله شناسیalinaghi@iiees.ac.ir
                داخلی (425)

                کرکوتی احسان

                استادیار
                زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
                داخلی (407)

                مختاری محمد

                دانشیار
                گروه لرزه زمین ساختmokhtari@iiees.ac.ir
                داخلی (654)

                مصطفی زاده مهرداد

                استادیار
                زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
                داخلی (632)

                معهود مجید

                استادیار
                زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
                داخلی (407)

                یمینی فرد فرزام

                دانشیار
                مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / زلزله شناسی مهندسیfaryam@iiees.ac.ir
                داخلی (650)

                 

                کارشناسان و تکنسین ها

                          نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                          اسلامی آرش

                          فوق لیسانس
                          کارشناس
                          زلزله شناسی / گروه مجلاتa.eslami@iiees.ac.ir
                          داخلی (432-320)

                          بندری عبداله

                          لیسانس
                          کارشناس
                          آزمایشگاه زلزله شناسیa.bandari@iiees.ac.ir
                          داخلی (360)

                          پروازه مهدی

                          تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیparvazeh@iiees.ac.ir
                          داخلی (314)

                          تقابنی مسعود

                          لیسانس
                          کارشناس
                          زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                          داخلی (634)

                          حسینعلی پور مسعود

                          لیسانس
                          کارشناس
                          زلزله شناسی مهندسیm.alipour@iiees.ac.ir
                          داخلی (433)

                          حیدری مقدر حمید رضا

                          لیسانس
                          مسوول آزمایشگاه زلزله شناسی
                          آزمایشگاه زلزله شناسیHeidary@iiees.ac.ir
                          داخلی (313)

                          خاکی نغمه

                          مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                          داخلی (616)

                          محمديوسف حميدرضا

                          تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیh-m-yousef@iiees.ac.ir
                          داخلی (315)

                          محمودی کوهی علی

                          فوق لیسانس
                          کارشناس
                          زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
                          داخلی (649)

                          مهشادنیا لیلا

                          فوق لیسانس
                          کارشناس
                          لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                          داخلی (646)