اعضای هیات علمی

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                پوربیرانوند شاهرخ

                استادیار
                زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
                داخلی (652)

                تاتار محمد

                استاد
                معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
                زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
                داخلی (610 - 529)

                جوان دولویی غلام

                دانشیار
                رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
                زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
                داخلی (604-367)

                حسامی آذر خالد

                استادیار
                لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
                داخلی (642)

                رشیدی بشرآبادی احمد

                استادیار
                لرزه زمین ساختrashidi@iiees.ac.ir
                داخلی (428)

                زارع مهدی

                استاد
                زلزله شناسی مهندسیm.zare@iiees.ac.ir
                داخلی (603)

                زعفرانی حمید

                دانشیار
                رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
                زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
                داخلی (607-405)

                عباسی محمدرضا

                دانشیار
                لرزه زمین ساختabbassi@iiees.ac.ir
                داخلی (643)

                علامه زاده مصطفی

                استادیار
                زلزله شناسیmallam@iiees.ac.ir
                داخلی (644)

                علینقی علیرضا

                استادیار
                زلزله شناسیalinaghi@iiees.ac.ir
                داخلی (425)

                کرکوتی احسان

                استادیار
                سرپرست آزمایشگاه زلزله شناسی
                زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
                داخلی (604)

                مختاری محمد

                دانشیار
                گروه لرزه زمین ساختmokhtari@iiees.ac.ir
                داخلی (654)

                مصطفی زاده مهرداد

                استادیار
                زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
                داخلی (632)

                معهود مجید

                استادیار
                زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
                داخلی (633)

                یمینی فرد فرزام

                دانشیار
                زلزله شناسیfaryam@iiees.ac.ir
                داخلی (650)

                 

                کارشناسان و تکنسین ها

                       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                       اسلامی آرش

                       فوق لیسانس
                       کارشناس
                       زلزله شناسی / گروه مجلاتa.eslami@iiees.ac.ir
                       داخلی (432-320)

                       تقابنی مسعود

                       لیسانس
                       کارشناس
                       زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                       داخلی (634)

                       حسینعلی پور مسعود

                       لیسانس
                       کارشناس
                       زلزله شناسی مهندسیm.alipour@iiees.ac.ir
                       داخلی (433)

                       خاکی نغمه

                       مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                       داخلی (611)

                       زرگران مریم

                       فوق لیسانس
                       کارشناس
                       زلزله شناسیm.zargaran@iiees.ac.ir
                       داخلی (658)

                       محمودی کوهی علی

                       فوق لیسانس
                       کارشناس
                       زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
                       داخلی (381)

                       مهشادنیا لیلا

                       فوق لیسانس
                       کارشناس
                       لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                       داخلی (646)