اعضای هیات علمی

                 نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                 انصاری انوشیروان

                 دانشیار
                 رئیس گروه طرح و برنامه
                 زلزله شناسی مهندسیa.ansari@iiees.ac.ir
                 داخلی (609)

                 پوربیرانوند شاهرخ

                 استادیار
                 زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
                 داخلی (652)

                 تاتار محمد

                 دانشیار
                 معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی / سرپرست گروه زلزله شناسی
                 زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
                 داخلی (610 - 529)

                 جوان دولویی غلام

                 استادیار
                 رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
                 مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
                 داخلی (604-367)

                 حسامی آذر خالد

                 استادیار
                 مدیر گروه لرزه زمین ساخت
                 لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
                 داخلی (642)

                 رشیدی بشرآبادی احمد

                 استادیار
                 لرزه زمین ساختrashidi@iiees.ac.ir
                 داخلی (428)

                 زارع مهدی

                 استاد
                 زلزله شناسی مهندسیm.zare@iiees.ac.ir
                 داخلی (603)

                 زعفرانی حمید

                 دانشیار
                 رئیس پژوهشکده زلزله شناسی / مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی
                 زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
                 داخلی (607-405)

                 عباسی محمدرضا

                 دانشیار
                 لرزه زمین ساختabbassi@iiees.ac.ir
                 داخلی (643)

                 علامه زاده مصطفی

                 استادیار
                 زلزله شناسیmallam@iiees.ac.ir
                 داخلی (644)

                 علینقی علیرضا

                 استادیار
                 زلزله شناسیalinaghi@iiees.ac.ir
                 داخلی (425)

                 کرکوتی احسان

                 استادیار
                 زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
                 داخلی (407)

                 مختاری محمد

                 دانشیار
                 گروه لرزه زمین ساختmokhtari@iiees.ac.ir
                 داخلی (654)

                 مصطفی زاده مهرداد

                 استادیار
                 زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
                 داخلی (632)

                 معهود مجید

                 استادیار
                 زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
                 داخلی (407)

                 یمینی فرد فرزام

                 دانشیار
                 زلزله شناسی مهندسیfaryam@iiees.ac.ir
                 داخلی (650)

                  

                 کارشناسان و تکنسین ها

                           نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                           اسلامی آرش

                           فوق لیسانس
                           کارشناس
                           زلزله شناسی / گروه مجلاتa.eslami@iiees.ac.ir
                           داخلی (432-320)

                           بندری عبداله

                           لیسانس
                           کارشناس
                           آزمایشگاه زلزله شناسیa.bandari@iiees.ac.ir
                           داخلی (360)

                           پروازه مهدی

                           تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیparvazeh@iiees.ac.ir
                           داخلی (314)

                           تقابنی مسعود

                           لیسانس
                           کارشناس
                           زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                           داخلی (634)

                           حسینعلی پور مسعود

                           لیسانس
                           کارشناس
                           زلزله شناسی مهندسیm.alipour@iiees.ac.ir
                           داخلی (433)

                           حیدری مقدر حمید رضا

                           لیسانس
                           مسوول آزمایشگاه زلزله شناسی
                           آزمایشگاه زلزله شناسیHeidary@iiees.ac.ir
                           داخلی (313)

                           خاکی نغمه

                           مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                           داخلی (616)

                           محمديوسف حميدرضا

                           تکنسین آزمایشگاه زلزله شناسیh-m-yousef@iiees.ac.ir
                           داخلی (315)

                           محمودی کوهی علی

                           فوق لیسانس
                           کارشناس
                           زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
                           داخلی (649)

                           مهشادنیا لیلا

                           فوق لیسانس
                           کارشناس
                           لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                           داخلی (646)