اعضای هیات علمی

            نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

            اعتمادسعید لیلا

            استادیار
            زلزله شناسی مهندسیetemadsaeed@iiees.ac.ir
            داخلی (419)

            پوربیرانوند شاهرخ

            استادیار
            زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
            داخلی (644)

            تاتار محمد

            استاد
            مدیر گروه زلزله شناسی
            زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
            داخلی (610)

            جوان دلویی غلام

            دانشیار
            سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی
            زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
            داخلی (607-654)

            حسامی آذر خالد

            استادیار
            لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
            داخلی (642)

            رشیدی بشرآبادی احمد

            استادیار
            مدیر گروه لرزه زمین ساخت
            لرزه زمین ساختrashidi@iiees.ac.ir
            داخلی (609)

            زارع مهدی

            استاد
            رئیس مرکز پیش بینی زلزله
            زلزله شناسی مهندسیmzare@iiees.ac.ir
            داخلی (603)

            زعفرانی حمید

            استاد
            معاون فناوری / سرپرست آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله / سرپرست گروه زلزله شناسی مهندسی
            زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
            داخلی (405-556)

            کرکوتی احسان

            استادیار
            زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
            داخلی (604)

            مصطفی زاده مهرداد

            استادیار
            زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
            داخلی (632)

            معهود مجید

            استادیار
            سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
            زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
            داخلی (633 - 367)

            کارشناسان و تکنسین ها

                نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                اسلامی آرش

                کارشناس مسئول گروه مجلات / زلزله شناسیa.eslami@iiees.ac.ir
                داخلی (333)

                خاکی نغمه

                مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                داخلی (611)

                متقی سیده فاطمه

                کارشناس لرزه زمین ساختmottaghi@iiees.ac.ir
                داخلی (648)

                مهشادنیا لیلا

                کارشناس لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                داخلی (646)