اعضای هیات علمی

               نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

               اعتمادسعید لیلا

               استادیار
               زلزله شناسی مهندسیetemadsaeed@iiees.ac.ir
               داخلی (419)

               پوربیرانوند شاهرخ

               استادیار
               زلزله شناسیbeyranvand@iiees.ac.ir
               داخلی (652)

               تاتار محمد

               استاد
               معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
               زلزله شناسیmtatar@iiees.ac.ir
               داخلی (610 - 529)

               جوان دولویی غلام

               دانشیار
               مدیر تحصیلات تکمیلی / سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
               زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
               داخلی (604-367)

               حسامی آذر خالد

               استادیار
               لرزه زمین ساختhessami@iiees.ac.ir
               داخلی (642)

               رشیدی بشرآبادی احمد

               استادیار
               لرزه زمین ساختrashidi@iiees.ac.ir
               داخلی (609)

               زارع مهدی

               استاد
               زلزله شناسی مهندسیm.zare@iiees.ac.ir
               داخلی (603)

               زعفرانی حمید

               استاد
               رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
               زلزله شناسی مهندسیh.zafarani@iiees.ac.ir
               داخلی (607-405)

               عباسی محمدرضا

               دانشیار
               لرزه زمین ساختabbassi@iiees.ac.ir
               داخلی (643)

               علینقی علیرضا

               استادیار
               زلزله شناسیalinaghi@iiees.ac.ir
               داخلی (425)

               کرکوتی احسان

               استادیار
               زلزله شناسی مهندسیekarkooti@iiees.ac.ir
               داخلی (604)

               مصطفی زاده مهرداد

               استادیار
               زلزله شناسیmehrdad@iiees.ac.ir
               داخلی (632)

               معهود مجید

               استادیار
               زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
               داخلی (633)

               یمینی فرد فرزام

               دانشیار
               زلزله شناسیfaryam@iiees.ac.ir
               داخلی (650)

                

               کارشناسان و تکنسین ها

                      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                      اسلامی آرش

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      زلزله شناسی / گروه مجلاتa.eslami@iiees.ac.ir
                      داخلی (510)

                      تقابنی مسعود

                      لیسانس
                      کارشناس
                      مدیریت امور پژوهشی / زلزله شناسی مهندسیtaghaboni@iiees.ac.ir
                      داخلی (563)

                      حسینعلی پور مسعود

                      لیسانس
                      کارشناس
                      زلزله شناسی مهندسیm.alipour@iiees.ac.ir
                      داخلی (433)

                      خاکی نغمه

                      مسوول دفتر پژوهشکده زلزله شناسیkhaki@iiees.ac.ir
                      داخلی (611)

                      زرگران مریم

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      زلزله شناسیm.zargaran@iiees.ac.ir
                      داخلی (658)

                      محمودی کوهی علی

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      زلزله شناسیa.mahmoodi@iiees.ac.ir
                      داخلی (381)

                      مهشادنیا لیلا

                      فوق لیسانس
                      کارشناس
                      لرزه زمین ساختl.mahshadnia@iiees.ac.ir
                      داخلی (646)