فرم جستجو پروژه پژوهشی ژئوتکنیک

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
برآورد تغییر مکان لرزه‌ای دیوارهای حائل در شرایط سه بعدی با استفاده از روش آنالیز حدی عسکری فرج اله 1397/07/01
بررسی عملکرد لرزه‌ای سدهای خاکی تحت تحریک بحرانی ناشی از زلزله‌های حوزه نزدیک گسل داودی محمد جعفری محمدکاظم,سنجری فریبرز 1397/03/07
بررسی تحریک ورودی به فونداسیون‌های مدفون سه‌ بعدی با احتساب تماس ناکامل دیواره‌های جانبی با خاک پیرامونی جهانخواه حسین 1397/03/07
زمین لغزش ناشی از زلزله در ایران مرحله اول البرز موسوی سید مجتبی جعفری محمدکاظم 1397/01/21
تدوین سامانه عددی تحلیل رفتار لرزه‌ای غیرخطی دره‌های آبرفتی دوبعدی اشباع کمالیان محسن حيدری اميد 1396/11/01
بررسی عددی الگوی تغییرات تنش و فشار آب حفره ای در هسته نفوذناپذیر سدهای خاکی در اثر زلزله و تاثیر آن بر پایداری سد جلیلی جواد 1395/10/06
بررسی دو بعدی توابع انتقال دینامیکی جهت تبدیل مستقیم حرکت میدان آزاد برشی به کرنش‌های درونی سازه‌های زیرزمینی مستطیلی جهانخواه حسین فتاحی جواد 1395/08/18
ارائه مدل نیمه-تجربی و پیش بینی خطر زمین لغزش لرزه ای شیب ها بر اساس تغییرمکان ماندگار با استفاده از شتاب نگاشت های لرزه ای ایران: کاربرد در تهران جعفریان یاسر لشگری علی 1395/04/20
ارزیابی پایداری لرزه ای خاکریزهای خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا عسکری فرج اله 1395/02/01
تعیین مدل سه بعدی حوضه رسوبی شهر تهران با استفاده از اندازه گیری ارتعاشات محیطی و تحلیل سه بعدی اثر ساختگاه در این شهر حق شناس ابراهیم انصاری انوشیروان,سیاوش‌پورشکراله,فضلوی پاکوهی محسن 1394/11/01
راه اندازی و صحت سنجی دستگاه سانتریفیوژ موسوی سید مجتبی 1394/05/01
بررسی اثر گسلش شیب – لغز بر خرابی تونل ها و ارائه تمهیدات عملی برای پیشگیری از خرابی آنها جعفری محمدکاظم,موسوی سید مجتبی توحیدی‌فر حمید 1394/04/15
طراحی و توسعه سامانه جامع ارزیابی اثرات ساختگاهی در حوزه زمان و فرکانس (قسمت اول حوزه فرکانس) جلیلی جواد,موسوی سید مجتبی موسوی سید مجتبی 1394/04/01
بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش سطحی از خطوط لوله مدفون مقید جعفری محمدکاظم,موسوی سید مجتبی 1394/04/01
افزایش دقت برآورد مشخصات دینامیکی خاک با ارتقای دستگاه سه محوری جلیلی جواد داودی محمد 1393/11/01
پاسخ لرزه ای پی - شمع در لایه خاک با قابلیت روانگرایی – مطالعه عددی جعفریان یاسر 1393/05/05
برآورد ظرفيت باربری پی نواری مجاور شيروانی با ملاحظه شيب تنش تماس غير يكنواخت کمالیان محسن عسکری فرج اله,مرغایی زاده آزاده 1392/06/01