فرم جستجو پروژه پژوهشی ژئوتکنیک

فعال
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
برآورد تغییر مکان لرزه‌ای دیوارهای حائل در شرایط سه بعدی با استفاده از روش آنالیز حدی عسکری فرج اله 1397/07/01
بررسی عملکرد لرزه‌ای سدهای خاکی تحت تحریک بحرانی ناشی از زلزله‌های حوزه نزدیک گسل داودی محمد جعفری محمدکاظم,سنجری فریبرز 1397/03/07
بررسی تحریک ورودی به فونداسیون‌های مدفون سه‌ بعدی با احتساب تماس ناکامل دیواره‌های جانبی با خاک پیرامونی جهانخواه حسین 1397/03/07
زمین لغزش ناشی از زلزله در ایران مرحله اول البرز موسوی سید مجتبی جعفری محمدکاظم 1397/01/21
تدوین سامانه عددی تحلیل رفتار لرزه‌ای غیرخطی دره‌های آبرفتی دوبعدی اشباع کمالیان محسن حيدری اميد 1396/11/01
بررسی اثر فشار همه جانبه متناوب بر تغییرات فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس – سنگدانه جلیلی جواد داودی محمد 1395/10/06
بررسی عددی الگوی تغییرات تنش و فشار آب حفره ای در هسته نفوذناپذیر سدهای خاکی در اثر زلزله و تاثیر آن بر پایداری سد جلیلی جواد 1395/10/06
بررسی دو بعدی توابع انتقال دینامیکی جهت تبدیل مستقیم حرکت میدان آزاد برشی به کرنش‌های درونی سازه‌های زیرزمینی مستطیلی جهانخواه حسین فتاحی جواد 1395/08/18
ارائه مدل نیمه-تجربی و پیش بینی خطر زمین لغزش لرزه ای شیب ها بر اساس تغییرمکان ماندگار با استفاده از شتاب نگاشت های لرزه ای ایران: کاربرد در تهران جعفریان یاسر لشگری علی 1395/04/20
ارزیابی پایداری لرزه ای خاکریزهای خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا عسکری فرج اله 1395/02/01
تعیین مدل سه بعدی حوضه رسوبی شهر تهران با استفاده از اندازه گیری ارتعاشات محیطی و تحلیل سه بعدی اثر ساختگاه در این شهر حق شناس ابراهیم انصاری انوشیروان,سیاوش‌پورشکراله,فضلوی پاکوهی محسن 1394/11/01
راه اندازی و صحت سنجی دستگاه سانتریفیوژ موسوی سید مجتبی 1394/05/01
بررسی اثر گسلش شیب – لغز بر خرابی تونل ها و ارائه تمهیدات عملی برای پیشگیری از خرابی آنها جعفری محمدکاظم,موسوی سید مجتبی توحیدی‌فر حمید 1394/04/15
طراحی و توسعه سامانه جامع ارزیابی اثرات ساختگاهی در حوزه زمان و فرکانس (قسمت اول حوزه فرکانس) جلیلی جواد,موسوی سید مجتبی موسوی سید مجتبی 1394/04/01
بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش سطحی از خطوط لوله مدفون مقید موسوی سید مجتبی,جعفری محمدکاظم 1394/04/01
افزایش دقت برآورد مشخصات دینامیکی خاک با ارتقای دستگاه سه محوری جلیلی جواد داودی محمد 1393/11/01
پاسخ لرزه ای پی - شمع در لایه خاک با قابلیت روانگرایی – مطالعه عددی جعفریان یاسر 1393/05/05
برآورد ظرفيت باربری پی نواری مجاور شيروانی با ملاحظه شيب تنش تماس غير يكنواخت کمالیان محسن عسکری فرج اله,مرغایی زاده آزاده 1392/06/01
بررسی روند توسعه گسلش شیب لغز در خاك های غیر دانه ای جعفری محمدکاظم احمدی محمد,شیرازیان محمد,فدائی میثم,کمالیان محسن 1392/03/01
خاتمه
عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ خاتمه
مدل سازی سه بعدی و ارزیابی نیروهای لرزه ای وارد بر دیوارهای حائل در حالت محرک به روش تحلیل حدی عسکری فرج اله 1395/12/29
بهبود روشهای محاسبه اندرکنش سختی محور در فرایند ارزیابی لرزه ای سیستمهای خاک - سازه دارای پی مدفون نواری جهانخواه حسین فلاح‌زاده ‌فراشاهی پوران 1395/08/01
بررسی اثر مجاورت فونداسیون ها بر تحریک ورودی لرزه ای: مطالعه پارامتریک دو فونداسیون مدفون نواری جهانخواه حسین اسماعيل پورعلی 1394/12/29
بررسی اندرکنش گسلش سطحی-فونداسیون-قابهای ساختمانی داودی محمد جعفری محمدکاظم,سلاجقه آزاده 1394/12/29
استفاده از لایه کاملاً تطبیق ­یافته (pml) در مطالعه اندرکنش دینامیکی سد خاکی – پی داودی محمد جعفری محمدکاظم 1394/11/30
ارزيابی پايداری لرزه ای سه بعدی شيروانی ها به روش آناليز حدی مرز پايين عسکری فرج اله 1394/08/30
ارائه مدل رفتاری بر مبنای تئوری پلاستیسیته سطح مرزی برای رفتار سیکلی خاکهای ریزدانه فیبردار جعفریان یاسر دژالود حسام الدين 1394/08/17
كاربرد روش اجزای مرزی سريع در تحليل لرزه ای محيط الاستيك دو بعدی در فضای زمان کمالیان محسن صفار محمد 1393/11/01
بررسی اثر اندركنش غيرخطی شالوده-بستر بر نياز لرزه ای ارتجاعی سازه های يك درجه آزادی جهانخواه حسین 1393/10/01
بررسی پاسخ لرزه ای زمين در مجاورت فضاهای زيرزمينی به روش تجربی (مواردی از تونل های مترو در كرج) حق شناس ابراهیم کاظمینی محمدجواد,کمالیان محسن 1393/09/01
بررسی جهت بحرانی مولفه های افقی زلزله های حوزه نزديك در پاسخ لرزه ای سدهای خاکی داودی محمد 1393/06/22
ارزیابی احتمالاتی آسیب پذیری و تغییر مکانهای لرزه ای شیبهای خاکی و دیوار حائل جعفریان یاسر صادقی حجت 1393/04/15
تحلیل لرزه ای سه بعدی پایداری شیروانی های خاک مسلح به روش آنالیز حدی عسکری فرج اله 1393/03/01
ارزيابی اثرات مكش، تنش ميانگين خالص و شاخص خميری بر مدول برشی و نسبت ميرايی مصالح ريزدانه غير اشباع جعفری محمدکاظم بیگلری مهنوش,معجزی محسن 1393/02/01
توسعه روشهای کیفی پهنه بندی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله با استفاده از داده های ایران مهدویفر محمدرضا عسکری فرج اله,معماریان پرهام 1392/12/01
مطالعه آزمایشگاهی و آماری جهت بررسی رفتار سیکلی و استعداد روانگرایی ماسه های کربناتی و سیلیکاتی جعفریان یاسر 1392/10/01
بررسی رفتار خرد لرزه ها بر روی مخازن هیدروکربنی و ارزيابی امكان استفاده از آنها در مطالعه مخازن حق شناس ابراهیم حافظی مقدس ناصر,گریوانی هادی 1391/12/29
بررسی عددی رفتار لرزه ای و غیرخطی دره های آبرفتی با روش اجزای محدود کمالیان محسن جعفری محمدکاظم,نجفی زاده جعفر 1391/09/30
بررسی و شناسایی و رفتار زمین لغزشها با استفاده از ثبت ارتعاشات محیطی حق شناس ابراهیم جعفری محمدکاظم,زارع محمدعلی 1391/03/16
بررسی تاثیر میرایی های مختلف روی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی داودی محمد بهار امید 1391/03/01
بررسی عددی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مرکب با روش اجزای مرزی کمالیان محسن حق شناس ابراهیم 1391/01/31
امکان سنجی تجربی و عددی تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش تغییر مکان ناشی از گسل های معکوس فعال جعفری محمدکاظم فدائی میثم,کمالیان محسن 1390/12/01
توسعه و کاربرد روش سازه واری در بررسی پایداری لرزه ای شیروانی ها عسکری فرج اله آروین محمدرضا,فرزانه اورنگ 1390/08/30
ارزیابی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر روی رفتار لرزه ای سدهای خاکی داودی محمد جعفری محمدکاظم,هادیانی نوید 1390/03/01
ارزیابی تاثیر ورودی لرزه ای متغیر تکیه گاهی بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی داودی محمد 1390/02/01
تعیین ضرایب شبه استاتیکی در تحلیل پایداری لرزه ای شیروانیها بر اساس عملکرد عسکری فرج اله فرزانه اورنگ,میرابوطالبی مسعود 1389/08/30
مطالعات رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی با استفاده از روش های تجربی حق شناس ابراهیم جعفری محمدکاظم,کمالیان محسن,گریوانی هادی 1389/07/01
معادله انتگرالی و پاسخ های اساسی دینامیکی محیط های دو و سه بعدی متخلخل غیر ارتجاعی خطی در فضاهای لاپلاس و زمان کمالیان محسن عشایری ایمان 1389/03/31
توسعه سامانه نرم افزاری ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله (مطالعه موردی منطقه البرز مرکزی) مهدویفر محمدرضا تاجیک وحید,رخشنده معصومه,حسن زاده شقایق 1389/02/31
بررسی ظرفیت باربری لرزه ای پی نواری متکی بر شیب با روش خطوط مشخصه ی تنش کمالیان محسن 1389/02/20
بررسی ویژگیهای آبرفتهای عمیق تهران با استفاده از اندازه گیریهای آرایه ای زمین لرزه ها و ارتعاشات محیطی حق شناس ابراهیم تاجیک وحید,داودی محمد,گریوانی هادی 1389/01/01
تعیین مدول برشی ومیرایی مصالح ریزدانه غیر اشباع دربارگذاری تناوبی و شرایط کنترل مکش شفیعی علی جعفری محمدکاظم,بیگلری مهنوش 1388/12/29
بررسی مشخصات تغییرشکل دینامیکی مصالح مخلوط رس - سنگدانه شفیعی علی جعفری محمدکاظم,حسنی پور اکبر 1388/12/01
مطالعه آزمایشگاهی و عددی اندرکنش گسلش سطحی درآبرفت با پی صلب مستطیلی جعفری محمدکاظم کمالیان محسن,موسوی سید مجتبی 1388/10/29
بررسی توزیع غیر همگن فشارآب حفره ای درمصالح مخلوط رس-سنگ دانه جعفری محمدکاظم جلیلی جواد,شفیعی علی,کمالیان محسن 1388/09/30
امکان سنجی کاربرد آرایه ای میکروترمورها در شناسایی لایه های تحت الارضی با توجه ویژه به برآورد پروفیل سرعت موج برشی تا اعماق 150متر داودی محمد حق شناس ابراهیم 1388/07/29
بررسی تأثیر ریزدانه غیر پلاستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه ها با استفاده از سرعت موج برشی عسکری فرج اله شفیعی علی,دبیری روزبه 1388/05/30
تدوین رابطه کاهندگی شدت اریاس برای ناحیه زاگرس مهدویفر محمدرضا رجبی علی محمد 1388/03/31
ارزیابی مشخصات و پاسخ دینامیکی سد خاکی، سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از نگاشتهای ثبت شده و تحلیلهای عددی داودی محمد جعفری محمدکاظم,عامل سخی مسعود 1387/11/18
بررسی رفتار مکانیکی رسهای مخلوط متراکم تحت مسیرهای مختلف بارگذاری با نگرش ویژه به تغییرات فشار آب منفذی شفیعی علی جعفری محمدکاظم,توکلی حمیدرضا 1387/10/30
بررسی شاخصه های فيزيکی و مکانيکی سنگهای تحت تنش زياد برای استفاده در مطالعات پيش بينی زمين لرزه جعفری محمدکاظم پوله فردریک,کشاورز بخشایش محمد 1387/09/30
بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه بعدی در حوزه زمان کمالیان محسن جعفری محمدکاظم,سهرابی بیدار عبدالله 1387/08/01
بررسی اثر سربار بر ضرایب فشار مقاوم خاک در شرایط لرزه ای با استفاده از روش خطوط مشخصه عسکری فرج اله 1387/04/01
تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزای مرزی کمالیان محسن جعفری محمدکاظم,جیریایی شرهی مرتضی 1387/04/01
بررسی اثر ضریب اصطکاک به ظرفیت باربری لرزه ای های نواری با استفاده از روش خطوط مشخصه کمالیان محسن 1387/03/31
مطالعه رفتار لرزه اى سازه هاى ژئوتكنيكى با استفاده از روش پردازش سیگنال در حوزه زمان - فرکانس داودی محمد جعفری محمدکاظم 1387/02/31
بررسی مشخصات تغییر شکل دینامیکی رسهای مخلوط با تاکید بر هندسه دانه‌ها شفیعی علی حبیب آگهی قاسم,جعفری محمدکاظم,قهرمانی ارسلان 1386/12/06
بررسی مشخصات مولفه های دورانی جنبش زمین با استفاده از داده های شبکه شتابنگاری بسیار متراکم چیبا قائمقامیان محمدرضا 1386/02/31
ارزیابی تحلیلی و طراحی سامانه مدیریت ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله در کشور جعفری محمدکاظم مهدویفر محمدرضا 1385/12/30
بررسی اثر ساختگاه در شهر تبریز با استفاده از جنبش ضعیف زمین و ارتعاشات محیطی حق شناس ابراهیم جعفری محمدکاظم,داودی محمد,کمالیان محسن,روانفر سید امید,بارد پیر,مهدویفر محمدرضا,رزمخواه آرش 1385/12/29
بررسی آزمایشگاهی وتحلیلی رفتار استاتیکی و دینامیکی رسهای مخلوط با تاکید بر تاثیر سطح دانه ها شفیعی علی جعفری محمدکاظم 1385/12/29
بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع با نگرشی ویژه بر تغییرات فشار آب منفذی شفیعی علی,جعفری محمدکاظم 1385/12/29
بررسی خطر فرونشست زمین با نگرش ویژه بر تأثیر زلزله امینی حسینی کامبد جعفری محمدکاظم 1385/06/31
بررسی اثرساختگاه با استفاده از ارتعاشات محيطی جعفری محمدکاظم 1385/06/31
ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از سرعت موج برشی (مطالعه موردی جنوب تهران) عسکری فرج اله دبیری روزبه,کشاورز بخشایش محمد 1385/06/31
ارزیابی تاثیر زلزله های حوزه نزدیک (Near-field) بر روی حرکات توانمند زمین قائمقامیان محمدرضا پورآذین خشایار 1385/06/31
استخراج جوابهای اساسی محیط پوروالستودینامیک سه بعدی در فضای زمان با فرض تراکم ناپذیری ذرات سیال و جامد کمالیان محسن 1385/03/14
گزارش شناسایی زلزله 85/1/11 درب آستانه سیلاخور مهدویفر محمدرضا,سروقدمقدم عبدالرضا,حمزه لو حسین,حسامی آذر خالد,جوان دولویی غلام 1385/01/30
اثر فشار اب حفره ای در تحلیل سه بعدی پایداری شیبها به روش آنالیز حدی عسکری فرج اله میرابوطالبی مسعود 1383/09/30
بررسی ناپایداریهای ژئوتکنیکی ناشی از زلزله 5/10/1382 بم امینی حسینی کامبد عسکری فرج اله,رخشنده معصومه,کمال پور فرشته,مهدویفر محمدرضا,کشاورز بخشایش محمد 1383/08/01
بررسی اثرات ساختگاه در زمین لرزه 5 دی ماه 1382 با استفاده از شبکه لرزه نگاری موقت جعفری محمدکاظم داودی محمد,قائمقامیان محمدرضا,حق شناس ابراهیم,روانفر سید امید 1383/08/01
بررسی اثرات ساختگاه در زمین لرزه 5 دی ماه 1382 و ریز پهنه بندی مقدماتی شهر بم شفیعی علی جعفری محمدکاظم,کمالیان محسن,قائمقامیان محمدرضا,آزادی اصغر,سهرابی بیدار عبدالله 1383/08/01
بررسی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه‌ای لای‌دار سست با استفاده از آزمایشهای سه محوری تناوبی و CPT شفیعی علی اثنی عشری مهدی,بازیار محمد حسین,جعفری محمدکاظم 1383/06/31
کاربرد روش آنالیز حدی در ارزیابی پایداری لرزه ای شالوده ای سطحی عسکری فرج اله 1382/09/30
بررسی اثر جفت شدگی حرکات توانمند زمین در محیطهای غیر همگن و تاثیر آن بر تعیین تابع بزرگنمایی ساختگاه قائمقامیان محمدرضا 1382/08/30
ارزیابی تجربی عوارض توپوگرافی بر اثرات ساختگاهی جعفری محمدکاظم قائمقامیان محمدرضا,کمالیان محسن,رزمخواه آرش 1382/07/01
بررسی عددی رفتار لرزه ای دوبعدی تپه ها در برابر امواج قائم درون صفحه کمالیان محسن جعفری محمدکاظم,رزمخواه آرش,سهرابی بیدار عبدالله 1382/03/31
بررسی رفتار دینامیکی سدهای خاکی ( تحلیلی و تجربی) در ارتباط با آزمایش دینامیکی سازه های رایج کشور جعفری محمدکاظم داودی محمد 1379/12/01
رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح مخلوط رس، شن، ماسه جعفری محمدکاظم شفیعی علی 1379/08/30
مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران جعفری محمدکاظم عالمی فرامرز 1378/12/28
مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران (پیوست ها) جعفری محمدکاظم عالمی فرامرز 1378/12/28
ریز پهنه بندی لرزه ای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه جعفری محمدکاظم عارف پور بابک,قاسمی امیر,محسنی کامران 1378/12/28
ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی ميرمحمد حسينی سید مجدالدین 1378/12/28
گزارش ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی کمک پناه علی,ميرمحمد حسينی سید مجدالدین اسمعیلی علی محمد,اصغری ابراهیم,پورآذین خشایار,حق شناس ابراهیم,عارف پور بابک,قائمقامیان محمدرضا,قاسمی امیر,کمالیان محسن 1378/12/28
بررسی اثرات زلزله روی فضاهای زیر زمینی جعفری محمدکاظم امینی حسینی کامبد 1378/04/01
گزارش نگرشی به مطالعات شهرسازی و برنامه‎ریزی در مناطق زلزله خیز ویسه یداله 1378/01/01
ادامه مطالعات پیشاهنگ پهنه بندی زمین لغزه در جنوب البرز مرکزی جعفری محمدکاظم حق شناس ابراهیم,افتخاری جمشید,منتظرالقائم سیما 1376/12/31
جمع بندی گزارش طرح پهنه بندی زمین لغزه با استفاده از GIS فرج زاده منوچهر 1375/06/31
ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای منطقه جنوب غربی تهران از دیدگاه پدیده تشدید جعفری محمدکاظم بهاور منوچهر,عسگری ابراهیم,رحمانی ایرج,کمالیان محسن,جوان دولویی غلام 1375/05/15
مطالعات پیشاهنگ پهنه بندی زمین لرزه در جنوب البرز مرکزی منتظرالقائم سعید حافظی مقدس ناصر,فرج زاده منوچهر,منتظرالقائم سیما,طاهریان عبدالرضا,شمشادی اسماعیل,آزادی اصغر 1375/02/31
ریز پهنه بندی لرزه ای ژئوتکنیکی یک منطقه از تهران بزرگ جعفری محمدکاظم ميرمحمد حسينی سید مجدالدین,بهاور منوچهر,کمالیان محسن,حافظی مقدس ناصر,چمنزاد مجتبی 1374/03/01
تكميل و بهسازی تجهيزات ژئوسايزميک بهاور منوچهر پروازه مهدی,حیدری مقدر حمید رضا,بیگی علی اكبر,شیرازیان مهدی 1373/11/01
تهیه کتابچه پهنه بندی زمین لغزه در ایران کمک پناه علی منتظرالقائم سعید,چدنی امیرجعفر 1373/03/31
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) امینی بهرام فرج زاده منوچهر 1372/09/30
پهنه بندی روانگرایی در نواحی زلزله خیز کمک پناه علی چمنزاد مجتبی,فرج زاده منوچهر 1372/06/31
پهنه بندی زمین لغزه در نواحی زلزله خیز کمک پناه علی حافظی مقدس ناصر,منتظرالقائم سعید 1372/06/31
پهنه بندی لرزه ای ژئوتکنیکی تهران از دیدگاه پدیده تشدید در آبرفت جعفری محمدکاظم 1372/03/31
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک و دینامیک خاک کمک پناه علی 1371/09/10
مطالعه روانگرایی و تهیه نقشه های زون بندی شده ایران کمک پناه علی رشیدیان محمد,چمنزاد مجتبی 1371/06/31
مطالعه لغزش شیبها در اثر زلزله کمک پناه علی چدنی امیرجعفر,منتظرالقائم سعید 1371/06/31
اندر كنش خاك - سازه بر اثر امواج موج - L اعتمادی محسن 1371/04/31
مطالعه مقدماتی پدیده روانگرایی (Liquefaction) در منطقه گیلان بر اثر زلزله 31خردادمنجیل - رودبار حائری سید محسن گنابادی محمد,ذوالفقاری محمد 1369/12/29
زمین لغزش ناشی از زلزله در ایران مرحله اول البرز جعفری محمدکاظم
مطالعات پیشاهنگ پهنه بندی خطر زمین لرزه در جنوب البرز مرکزی جعفری محمدکاظم
گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب شرقی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی جعفری محمدکاظم کمالیان محسن,پورآذین خشایار
گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد اول) جعفری محمدکاظم آزادی اصغر
گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی (جلد دوم) جعفری محمدکاظم آزادی اصغر
گزارش راهنمایی پهنه بندی خطرات ژئوتکنیک لرزه ای ميرمحمد حسينی سید مجدالدین عارف پور بابک,قاسمی امیر
گزارش پایدارسازی شیبها کمک پناه علی
گزارش پهنه بندی زمین لغزه در ایران، زمین لغزه و مروری بر زمین لغزه های ایران (جلد اول) کمک پناه علی چدنی امیرجعفر,منتظرالقائم سعید
آزمايشهای سه محوری در مكانيك خاك آقاكوچک علی آزادی اصغر
گزارش زمین لغزه در ایران، گستردگی واهمیت اقتصادی پدرام حمید,فرج زاده منوچهر,حافظی مقدس ناصر,منتظرالقائم سعید,غفوری آشتیانی محسن
گزارش آزمایش ارتعاش اجباری و محیطی در سدهای خاکی داودی محمد,جعفری محمدکاظم
گزارش روشهای تحلیلی در ارزیابی پایداری شیبهای طبیعی منتظرالقائم سعید,کمک پناه علی
گزارش رفتار استاتیکی و لرزه ای شیبها واقع در نهشته های درشت دانه با سیمان طبیعی ضعیف منتظرالقائم سعید