فرم جستجو پروژه پژوهشی ژئوتکنیک

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
تخمین منحنی های تنش کرنش آزمایش سه محوری با استفاده از پردازش تصویر جهانخواه حسین جلیلی جواد 1400/1001
روش‌های عددی در ژئوتکنیک لرزه‌ای کمالیان محسن 1400/07/14
امکان سنجی ارزیابی تغییر مکان لرزه ای دیوارهای حائل با استفاده از روشهای حدی عسکری فرج اله 1400/07/03
بررسی رفتار غیرخطی سدهای خاکی با لحاظ کردن اندرکنش دینامیکی سد-پی به کمک لایه های کاملا تطبیق یافته (PML) داودی محمد افضل سلطانی رضا,‌پوردیلمی ‌چوگانی عباس,جعفری محمدکاظم 1399/12/27
پیشنهاد مدل رفتاری مناسب برای بارگذاری تناوبی برروی مصالح مخلوط رس-سنگدانه جلیلی جواد شفیعی علی 1399/12/03
بررسی عددی رفتار لرزه ای گودبرداری پایدارشده با میخ کوبی و مهاری جلیلی جواد عسکری فرج اله 1399/12/03
تدوین سامانه‌ عددی تحلیل مسائل الاستودینامیک سه‌بعدی در گستره‌ی زمان با کمک توابع گرین نیم‌فضا کمالیان محسن سهرابی بیدار عبدالله,عرفانی نیا مریم 1398/07/09
ارائه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی احتمالاتی تغییرمکان لرزه ای شیب ها در ایران جعفریان یاسر لشگری علی 1397/12/26
برآورد تغییر مکان لرزه‌ای دیوارهای حائل در شرایط سه بعدی با استفاده از روش آنالیز حدی عسکری فرج اله 1397/07/01
استخراج تحریک ورودی و شناسایی سیستم‌های خاک-سازه تنها با استفاده از پاسخ ثبت شده روی سازه جهانخواه حسین غفوری فرد حسن 1397/04/01
بررسی عملکرد لرزه‌ای سدهای خاکی تحت تحریک بحرانی ناشی از زلزله‌های حوزه نزدیک گسل داودی محمد جعفری محمدکاظم,سنجری فریبرز 1397/03/07
بررسی تحریک ورودی به فونداسیون‌های مدفون سه‌ بعدی با احتساب تماس ناکامل دیواره‌های جانبی با خاک پیرامونی جهانخواه حسین 1397/03/07
زمین لغزش ناشی از زلزله در ایران مرحله اول البرز موسوی سید مجتبی جعفری محمدکاظم 1397/01/21
کاهش مخاطرات گسلش سطحی برای ساخت ساختمانها در پهنه های گسلی موسوی سید مجتبی جعفری محمدکاظم 1397/01/21
تدوین سامانه عددی تحلیل رفتار لرزه‌ای غیرخطی دره‌های آبرفتی دوبعدی اشباع کمالیان محسن حيدری اميد 1396/11/01
بررسی عددی الگوی تغییرات تنش و فشار آب حفره ای در هسته نفوذناپذیر سدهای خاکی در اثر زلزله و تاثیر آن بر پایداری سد جلیلی جواد 1395/10/06
بررسی دو بعدی توابع انتقال دینامیکی جهت تبدیل مستقیم حرکت میدان آزاد برشی به کرنش‌های درونی سازه‌های زیرزمینی مستطیلی جهانخواه حسین فتاحی جواد 1395/08/18
ارائه مدل نیمه-تجربی و پیش بینی خطر زمین لغزش لرزه ای شیب ها بر اساس تغییرمکان ماندگار با استفاده از شتاب نگاشت های لرزه ای ایران: کاربرد در تهران جعفریان یاسر لشگری علی 1395/04/20
تعیین مدل سه بعدی حوضه رسوبی شهر تهران با استفاده از اندازه گیری ارتعاشات محیطی و تحلیل سه بعدی اثر ساختگاه در این شهر حق شناس ابراهیم انصاری انوشیروان,سیاوش‌پورشکراله,فضلوی پاکوهی محسن 1394/11/01
راه اندازی و صحت سنجی دستگاه سانتریفیوژ موسوی سید مجتبی 1394/05/01
طراحی و توسعه سامانه جامع ارزیابی اثرات ساختگاهی در حوزه زمان و فرکانس (قسمت اول حوزه فرکانس) جلیلی جواد,موسوی سید مجتبی موسوی سید مجتبی 1394/04/01
بررسی آزمایشگاهی اثرات گسلش سطحی از خطوط لوله مدفون مقید جعفری محمدکاظم,موسوی سید مجتبی 1394/04/01
برآورد ظرفيت باربری پی نواری مجاور شيروانی با ملاحظه شيب تنش تماس غير يكنواخت کمالیان محسن عسکری فرج اله,مرغایی زاده آزاده 1392/06/01