اهداف

مطالعه در مورد: تاثیرات ساختگاه بر حرکت قوی زمین، با ملاحظه فشار آب حفره­ ای، عوارض توپوگرافی و رفتار غیر­خطی محیط اندرکنش خاک – سازه در بارگذاری­ های دینامیکی، رفتار تغییر شکلی و مقاومتی مصالح خاکی و سنگی تحت بار گذاری­ های دینامیکی در محدوده ­های کرنشی کم تا زیاد.

برنامه‌هانقشه روانگرایی ایران

  • توسعه‌ی روش‌های تحلیلی و عددی بررسی اثرات ساختگاهی با ملحوظ کردن شرایط زمین‌شناسی، توپوگرافی، آب حفره‌ای و …؛
  • توسعه‌ی روش‌های تجربی بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از داده­های زمین لرزه­ها و نوفه­های محیطی؛
  • توسعه‌ی روش­های نظری و عددی اندرکنش لرزه­ای خاک و سازه؛
  • تهیه‌ی طیف ویژه ساختگاه و نقشه‌های پهنه­بندی و ریز­پهنه­بندی ژئوتکنیک لرزه­ای شهرها و استان­های کشور؛
  • مطالعات آزمایشگاهی المان خاک و سنگ جهت پیش­بینی رفتار سیکلی.