ژئوتکنیک لرزه ای

اهداف

مطالعه در مورد: تاثیرات ساختگاه بر حرکت قوی زمین، با ملاحظه فشار آب حفره­ ای، عوارض توپوگرافی و رفتار غیر­خطی محیط اندرکنش خاک – سازه در بارگذاری­ های دینامیکی، رفتار تغییر شکلی و مقاومتی مصالح خاکی و سنگی تحت بار گذاری­ های دینامیکی در محدوده ­های کرنشی کم تا زیاد.

برنامه‌هانقشه روانگرایی ایران

 • توسعه‌ی روش‌های تحلیلی و عددی بررسی اثرات ساختگاهی با ملحوظ کردن شرایط زمین‌شناسی، توپوگرافی، آب حفره‌ای و …؛
 • توسعه‌ی روش‌های تجربی بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از داده­های زمین لرزه­ها و نوفه­های محیطی؛
 • توسعه‌ی روش­های نظری و عددی اندرکنش لرزه­ای خاک و سازه؛
 • تهیه‌ی طیف ویژه ساختگاه و نقشه‌های پهنه­بندی و ریز­پهنه­بندی ژئوتکنیک لرزه­ای شهرها و استان­های کشور؛
 • مطالعات آزمایشگاهی المان خاک و سنگ جهت پیش­بینی رفتار سیکلی.
مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی

اهداف

بررسی مفاهیم بنیادی در حوزه مکانیک خاک و سنگ و مهندسی پی از جمله مدل­ سازی رفتار خاک، مکانیک محیط­ های متخلخل و کاربرد آنها در طراحی لرزه­ای ابنیه ژئوتکنیکی مانند پی­ های سطحی و عمیق، دیوار های حائل، شیب­ها، تونل ها و سدها.

پایداری ژئوتکنیکی

برنامه‌ها

 • توسعه­ ی روش­ های پیشرفته حدی برای طراحی و پایداری ابنیه ژئوتکنیکی؛
 • توسعه­ ی مدل­ های رفتاری پیشرفته جهت شبیه سازی رفتار دینامیکی خاک ­ها؛
 • بررسی رفتار دینامیکی ابنیه ژئوتکنیکی با استفاده از روش ­های عددی و تجربی؛
 • شناسایی پارامترهای دینامیکی ابنیه ژئوتکنیکی با استفاده از روش های پیشرفته پردازش سیگنال؛
 • بررسی و مدل­ سازی عددی و فیزیکی رفتار مصالح خاکی و سنگی و انواع پی­ ها بر اساس آزمون­ های صحرایی و آزمایشگاهی در بارگذاری­ های استاتیکی و دینامیکی؛
 • تهیه دستورالعمل­ های لرزه ­ای برای طراحی ابنیه ژئوتکنیکی؛
 • توسعه‌ی روش ­های تحلیلی و عددی در خصوص تحلیل دینامیکی در محیط‌های متخلخل اشباع یا غیر اشباع ؛
 • مطالعه و تهیه دستورالعمل ساخت و ساز در نواحی دارای خطر گسلش سطحی.
مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی

اهداف

بررسی و مطالعه­ ی بنیادی و کاربردی مخاطرات زمین‌شناسی­ مهندسی و ژئوتکنیکی مرتبط با زلزله، نظیر زمین­ لغزش، روانگرایی، گسلش سطحی و فرونشست، داده کاوی پدیده­ های زمین‌شناسی­ مهندسی و ژئوتکنیکی، تهیه نقشه‌های پایه در انجام پروژه ­های پژوهشی و فناوری.

lorestan

برنامه‌ها

 • پژوهش در زمینه هم بستگی پارامترهای زلزله و مخاطرات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی؛
 • بررسی رفتار دینامیکی سنگ­ های ضعیف و توده سنگ­ های درزه‌دار؛
 • پژوهش­ های تجربی و عددی در زمینه خطر زمین لغزش و ناپایداری شیب­ها در کشور در قالب مطالعات موردی یا پهنه بندی خطر و برآورد ریسک و کاهش اثرات؛
 • بررسی تحلیلی، عددی و تجربی پدیده فرونشست و پایداری حفرات زیرزمینی در برابر خطر زمین لرزه؛
 • مطالعات تجربی و عددی پدیده گسلش سطحی و اثر آن بر سازه ها و تمهیدات کاهش اثرات آن؛
 • مطالعات نظری و تجربی پدیده روانگرایی خاک­ها و پیش ­بینی خطر روانگرایی و تغییر شکل­ های ناشی از آن در سطح زمین؛
 • توسعه­ ی روش­ های شناسایی صحرایی ساختار زیرسطحی آبرفت با استفاده از روش های فعال و غیرفعال ژئوفیزیکی.