پژوهشکده ژئوتکنیک مجهز به امکانات آزمایشگاهی پیشرفته و مناسبی در راستای انجام مطالعات تجربی و آزمایشگاهی و نیز مدل­ سازی های فیزیکی رفتار مصالح خاکی در هنگام زلزله و تعیین پارامترهای مورد نیاز طراحی ایمن در برابر زلزله است. این تجهیزات در قالب آزمایشگاه­ های پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک و آزمایشگاه مرکزی پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه و در سه دسته زیر توانایی انجام انواع آزمایش ­های مورد نیاز پژوهشی و نیز ارائه خدمات در بخش صنعت را دارا می­باشند.

 

تجهیزات آزمایشگاهی:

 • دو دستگاه آزمایش ستون تشدید؛
 • یک دستگاه آزمایش برش پیچشی تناوبی؛
 • دو دستگاه سه محوری تناوبی همراه با ۶ سلول کمکی؛
 • دو دستگاه آزمایش سه محوری پیشرفته استاتیکی همراه با ۸ سلول کمکی؛
 • تجهیزات شناسائی و خواص فیزیکی و مقاومتی خاک­ ها؛
 • دستگاه میز ارتعاشی (جهت اندازه گیری حداقل تخلخل خاک­های دانه­ ای)؛
 • مجموعه دستگاه­ های آزمایش برش مستقیم؛
 • مجموعه دستگاه­ های تحکیم یک محوری دارای ظرفیت بارگذاری ۸/۱۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛
 • دستگاه تحکیم یک محوری دارای ظرفیت بارگذاری ۶۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع؛
 • مجموعه دستگاه­ های آزمایش تک محوری استاتیکی.

تجهیزات مدل سازی فیزیکی:

 • دستگاه سانتریفوژ ؛
 • دستگاه مدل­ سازی گسلش بزرگ ؛
 • دستگاه مدل­ سازی گسلش کوچک؛
 • دستگاه بارگذاری پی؛
 • میز لرزه ؛
 • دستگاه ریزش ماسه.

تجهیزات صحرایی ژئوفیزیکی

 • دستگاه لرزه نگار ۲۴ کاناله ABEM همراه با منبع انرژی اسپارکر؛
 • دستگاه ژئوالکتریک ۱۰۰۰ ABEM؛
 • کابل هیدروفون درون­ چاهی و کابل ژئوفون سه مولفه­ ای درون­ چاهی؛
 • ژئوفون های موج S (برشی) و موج P (تراکمی).

 

دستگاه سه محوری استاتیکی

دستگاه سه محوری استاتیکی

دستگاه برش پیچشی تناوبی

دستگاه برش پیچشی تناوبی

دستگاه لرزه نگاری ABEM - MK6

دستگاه لرزه نگاری ABEM – MK6

دستگاه ستون تشدید

دستگاه ستون تشدید

بازگشت