اعضای هیات علمی

         نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

         جعفریان یاسر

         دانشیار
         مدیر تحصیلات تکمیلی
         مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیyjafarianm@iiees.ac.ir
         داخلی (454)

         جلیلی جواد

         استادیار
         سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی
         ژئوتکنیک لرزه‌ایj.jalili@iiees.ac.ir
         داخلی (565)

         جهانخواه حسین

         استادیار
         ژئوتکنیک لرزه ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
         داخلی (455)

         حق شناس ابراهیم

         استادیار
         معاون اداری،مالی و توسعه منابع
         مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / ژئوتکنیک لرزه ایhaghshen@iiees.ac.ir
         021-22830830

         داودی محمد

         دانشیار
         معاون فناوری
         مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
         داخلی (556/637)

         عسکری فرج اله

         دانشیار
         رئیس پژوهشکده ژئوتکنیک
         مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیaskari@iiees.ac.ir
         داخلی (521)

         کمالیان محسن

         استاد
         سردبیر نشریه علمی- پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
         ژئوتکنیک لرزه ایkamalian@iiees.ac.ir
         داخلی (517)

         موسوی سید مجتبی

         استادیار
         ژئوتکنیک لرزه ای / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیm.moosavi@iiees.ac.ir
         داخلی (546)

          

         کارشناسان و تکنسین ها

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

             تاجیک وحید

             فوق لیسانس
             کارشناس
             پژوهشکده ژئوتکنیکv.tajik@iiees.ac.ir
             داخلی (656)

             رخشنده معصومه

             فوق لیسانس
             کارشناس
             پژوهشکده ژئوتکنیکlily@iiees.ac.ir
             داخلی

             سلیمان زاده فائضه

             مسوول دفتر پژوهشکده ژئوتکنیکsoleimanzadeh@iiees.ac.ir
             داخلی (535)

             مبین پریسا

             فوق لیسانس
             کارشناس
             پژوهشکده ژئوتکنیکp.mobayen@iiees.ac.ir
             داخلی (523)