اعضای هیات علمی

          نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

          بازیار محمدحسن

          استاد
          رئیس پژوهشگاه
          baziar@iiees.ac.ir / baziar@iust.ac.ir
          داخلی (628)

          جعفریان یاسر

          دانشیار
          مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیyjafarianm@iiees.ac.ir
          داخلی (454)

          جلیلی جواد

          استادیار
          سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی / مدیر گروه ژئوتکنیک لرزه ای
          ژئوتکنیک لرزه‌ایj.jalili@iiees.ac.ir
          داخلی (565)

          جهانخواه حسین

          دانشیار
          رئیس گروه طرح و برنامه
          ژئوتکنیک لرزه ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
          داخلی (455)

          حق شناس ابراهیم

          دانشیار
          مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی
          مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / ژئوتکنیک لرزه ایhaghshen@iiees.ac.ir
          021-22830830

          داودی محمد

          دانشیار
          رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
          مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
          داخلی (637)

          عسکری فرج اله

          دانشیار
          رئیس پژوهشکده ژئوتکنیک / سرپرست گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی
          مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیaskari@iiees.ac.ir
          داخلی (521)

          کمالیان محسن

          استاد
          ژئوتکنیک لرزه ایkamalian@iiees.ac.ir
          داخلی (517)

          موسوی سید مجتبی

          استادیار
          ژئوتکنیک لرزه ای / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیm.moosavi@iiees.ac.ir
          داخلی (546)

          کارشناسان و تکنسین ها

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

             رخشنده معصومه

             کارشناس مسئول پژوهشکده ژئوتکنیکlily@iiees.ac.ir
             داخلی

             مبین پریسا

             کارشناس پژوهشکده ژئوتکنیکp.mobayen@iiees.ac.ir
             داخلی (523)

             مرغایی زاده آزاده

             کارشناس پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
             داخلی (368)