اعضای هیات علمی

          نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

          جعفری محمدکاظم

          استاد
          رئیس پژوهشگاه
          مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیjafari@iiees.ac.ir
          داخلی (648)

          جعفریان یاسر

          دانشیار
          مدیر تحصیلات تکمیلی
          مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیyjafarianm@iiees.ac.ir
          داخلی (454)

          جلیلی جواد

          استادیار
          ژئوتکنیک لرزه‌ایj.jalili@iiees.ac.ir
          داخلی (565)

          جهانخواه حسین

          استادیار
          ژئوتکنیک لرزه ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
          داخلی (455)

          حق شناس ابراهیم

          استادیار
          معاون اداری،مالی و توسعه منابع / مدیر گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی
          مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / ژئوتکنیک لرزه ایhaghshen@iiees.ac.ir
          021-22830830 (641-325)

          داودی محمد

          دانشیار
          معاون فناوری / رئیس آزمایشگاه ژئوتکنیک / مدیر گروه مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی
          مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
          داخلی (556/637)

          عسکری فرج اله

          دانشیار
          رئیس پژوهشکده ژئوتکنیک / مدیرگروه ژئوتکنیک لرزه ای
          مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیaskari@iiees.ac.ir
          داخلی (521)

          کمالیان محسن

          استاد
          ژئوتکنیک لرزه ایkamalian@iiees.ac.ir
          داخلی (517)

          موسوی سید مجتبی

          استادیار
          ژئوتکنیک لرزه ای / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیm.moosavi@iiees.ac.ir
          داخلی (546)

           

          کارشناسان و تکنسین ها

                  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

                  آزادمنش شهریار

                  تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیکsh.azadmanesh@iiees.ac.ir 
                  داخلی (125)

                  تاجیک وحید

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  پژوهشکده ژئوتکنیکv.tajik@iiees.ac.ir
                  داخلی (656)

                  رخشنده معصومه

                  لیسانس
                  کارشناس
                  پژوهشکده ژئوتکنیکlily@iiees.ac.ir
                  داخلی (540)

                  سلیمان زاده فائضه

                  مسوول دفتر پژوهشکده ژئوتکنیکsoleimanzadeh@iiees.ac.ir
                  داخلی (535)

                  شیرازیان محمد

                  تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیکkam@iiees.ac.ir
                  داخلی (124)

                  عسگری مهدی

                  لیسانس
                  کارشناس
                  آزمایشگاه ژئوتکنیکasgari-mehdi@iiees.ac.ir
                  داخلی (120)

                  مبین پریسا

                  فوق لیسانس
                  کارشناس
                  پژوهشکده ژئوتکنیکp.mobayen@iiees.ac.ir
                  داخلی (523)

                  هادوی پور قاسم

                  تکنسین آزمایشگاه ژئوتکنیکgh.hadavipour@iiees.ac.ir
                  داخلی (126)