اعضای هیات علمی

         نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

         جعفریان یاسر

         دانشیار
         مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیyjafarianm@iiees.ac.ir
         داخلی (454)

         جلیلی جواد

         استادیار
         سرپرست آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک، آزمایشگاه سانتریفیوژ و مدل سازی فیزیکی
         ژئوتکنیک لرزه‌ایj.jalili@iiees.ac.ir
         داخلی (565)

         جهانخواه حسین

         استادیار
         ژئوتکنیک لرزه ایh.jahankhah@iiees.ac.ir
         داخلی (455)

         حق شناس ابراهیم

         دانشیار
         معاون اداری،مالی و توسعه منابع
         مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی / ژئوتکنیک لرزه ایhaghshen@iiees.ac.ir
         021-22830830

         داودی محمد

         دانشیار
         رئیس اداره پروژهای عمرانی و امور فنی
         مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکیm-davood@iiees.ac.ir
         داخلی (637)

         عسکری فرج اله

         دانشیار
         رئیس پژوهشکده ژئوتکنیک
         مهندسی پی و ابنیه ژئوتکنیکی / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیaskari@iiees.ac.ir
         داخلی (521)

         کمالیان محسن

         استاد
         ژئوتکنیک لرزه ایkamalian@iiees.ac.ir
         داخلی (517)

         موسوی سید مجتبی

         استادیار
         ژئوتکنیک لرزه ای / مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکیm.moosavi@iiees.ac.ir
         داخلی (546)

          

         کارشناسان و تکنسین ها

              نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

              تاجیک وحید

              فوق لیسانس
              کارشناس
              پژوهشکده ژئوتکنیک / گروه مجلاتv.tajik@iiees.ac.ir
              داخلی (306)

              رخشنده معصومه

              فوق لیسانس
              کارشناس
              پژوهشکده ژئوتکنیکlily@iiees.ac.ir
              داخلی

              سلیمان زاده فائضه

              مسوول دفتر پژوهشکده ژئوتکنیکsoleimanzadeh@iiees.ac.ir
              داخلی (535)

              مبین پریسا

              فوق لیسانس
              کارشناس
              پژوهشکده ژئوتکنیکp.mobayen@iiees.ac.ir
              داخلی (523)

              مرغایی زاده آزاده

              فوق لیسانس
              کارشناس
              پژوهشکده ژئوتکنیک / اداره پروژه های عمرانی و امور فنیa.marghaiezadeh@iiees.ac.ir
              داخلی (368)