در راستای برنامه توسعه پژوهشگاه و تحقق بخشی از سیاست های کلی نظام در خصوص پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح و به منظور گسترش دانش مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری لرزه ‏ای در کشور و انجام مطالعات منسجم‏ در این رابطه، پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران با موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۳ تأسیس گردید. پس از انجام هفت سال پژوهش و تحقیق در زمینه ‏های مرتبط، موافقت قطعی پژوهشکده در سال ۱۳۹۰ توسط شورای مذکور صادر شد. در حال حاضر این پژوهشکده در زمینه‏ های مختلف مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری لرزه‏ ای و در حوزه های مطالعات و برنامه ‏ریزی شهری – منطقه ای، مدیریت در شرایط اضطرار، مطالعات جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مدیریت خطرپذیری لرزه ای و نیز توسعه فناوریهای نوین در مدیریت بحران فعالیت می‏ نماید.

برنامه ها

برنامه های اصلی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران به شرح زیر تعریف گردیده است:
• گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در کشور؛
• ترویج و توسعه دانش تخصصی در حوزه های مرتبط با مدیریت خطرپذیری و بحران؛
• تهیه و پشتیبانی علمی و عملی از طرح های کاهش خطرپذیری لرزه ای و ارائه راهکارهای لازم در جنبه های مختلف پیشگیری، آمادگی، واکنش اضطراری و بازسازی به منظور نیل به توسعه پایدار کشور؛
• کمک به نهادینه سازی توجه به خطرپذیری لرزه ای در برنامه ریزی ها و فعالیت های دستگاه ها و حوزه های مرتبط.

اهداف

به منظور بررسی جنبه‏ های مختلف مدیریت بحران و خطرپذیری لرزه‏ ای، همچون خطرپذیری فیزیکی (ساختمانها، زیرساخت ها و …)، جانی (مرگ و میر و مصدومیت ها)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به منظور توسعه و بومی سازی فناوری های نوین در کاهش خطرپذیری لرزه ای، این پژوهشکده اهداف زیر را در قالب چهار گروه تخصصی مورد پژوهش و تحقیق قرار می دهد:
• مشارکت در تهیه و اجرای برنامه های کاهش خطرپذیری لرزه ای کشور؛
• تهیه و تدوین طرح های مرتبط با مدیریت بحران در چارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام با ارائه راه کارهای اجرایی مطابق با دانش تخصصی روز؛
• توسعه و بومی سازی فناوری ها و روش های جدید برای برآورد خطرپذیری و همچنین پایش و ارزیابی سریع خسارات به منظور کاهش خطرپذیری و مدیریت بهینه واکنش اضطراری؛
• تهیه و تدوین راه کارهای کاهش اثرات زمین‏ لرزه‏ ها با طراحی و توسعه ایمن شهرها؛
• همکاری با نهادهای اجرایی متولی مدیریت بحران و مشارکت در تدوین راه کارهای لازم برای بهبود فرایند کاهش خطرپذیری لرزه ای و مدیریت بحران؛
• ایجاد مجموعه ای که براساس آن مولفه های مختلف مدیریت خطرپذیری در کنار یکدیگر و به صورت مکمل بررسی شوند؛
• مطالعه و بررسی عواملی که می ‏توانند در جهت ایجاد محیطی امن از نظر خطر زلزله مورد استفاده قرار گیرند؛
• توسعه همکاری های بین المللی در تمام زمینه های مرتبط به خصوص با کشورهای منطقه.
گروه های پژوهشی

این پژوهشکده در حال حاضر مشتمل بر ۴ گروه تخصصی به شرح زیر می ‏باشد: