در حال حاضر پژوهشکده با گردآوری متخصصین برجسته در زمینه‌های مرتبط با مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله، به عنوان تنها مجموعه تحقیقاتی فعال در این عرصه در نظام آموزش عالی کشور فعالیت نموده و بعنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در سطح جهان شناخته می‌شود. علاوه بر تدوین سند چشم‏ انداز فعالیت های پژوهشکده که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید، انجام طرح های پژوهشی متعدد در سطح ملی و بین المللی در زمینه های برآورد خطر لرزه ای، آسیب پذیری مستحدثات و مدیریت بحران در دستور کار این پژوهشکده قرار داشته است.

با امید به نقش آفرینی مناسب پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران در فعالیت های علمی و اجرایی کشور و با نگرش ویژه به توسعه پایدار شهری و روستایی، این پژوهشکده آمادگی ارائه خدمات فناوری (حرفه ای) مورد نیاز سازمان ها، دستگاه های مرتبط با خطرپذیری و مدیریت بحران لرزه ای در حوزه های تخصصی زیر را دارد.

 • تعیین توابع تجربی و تحلیلی خسارت و مرگ و میر بر اساس داده های زمین لرزه؛
 • انجام مطالعات برآورد آسیب‏ خسارات و تلفات ناشی از زلزله در محیط های شهری؛
 • ارائه راه کارهای کاهش خطرپذیری لرزه‏‏ای در مقیاس شهری – منطقه‏ ای؛
 • توسعه سامانه ‏های ارزیابی خطرپذیری (شامل سامانه های برخط) و پایش و ارزیابی سریع تلفات و خسارات؛
 • تهیه طرح های جامع و تفصیلی مدیریت خطرپذیری و بحران؛
 • ارائه طرح های مدیریت واکنش اضطراری بر حسب سطح خطر زلزله، آسیب پذیری و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی؛
 • ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده و تدوین دستورالعمل های بهسازی و بازسازی با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛
 • تعیین شاخص‏ها و معیارهای ارتقاء سطح ایمنی کالبدی شهر در برابر زلزله؛
 • تدوین ضوابط، معیارها و دستورالعمل های توسعه ایمن در برابر زلزله؛
 • سازماندهی سامانه های مدیریت بحران شهری – منطقه ‏ای؛‏
 • انجام تحقیقات مورد نیاز جهت ارتقای مشارکت مردمی در مدیریت ریسک و بحران؛
 • ایجاد پایگاه های اطلاعات مدیریت ریسک و بحران؛
 • طراحی و توسعه الگوریتم ها و سامانه های محاسباتی ریسک/خسارت مبتنی بر اطلاعات توزیع شده مکانی؛
 • توسعه و کاربرد روش ها و سامانه های مبتنی بر فناوری های نوین شامل فناوری اطلاعات مکانی، سنجش از دور RS، سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS، سیستم های تعیین موقعیت مکانی و ردیابی … به منظور پایش محیط ساخته شده و آشکار سازی و ارزیابی اثرات زلزله.

 

بازگشت