فرم جستجو پروژه پژوهشی خطرپذیری

عنوان طرح پژوهشي مجري همکاران تاريخ شروع
توسعه مدل تجربی برای برآورد تلفات و خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله به منظور استفاده در سامانه های برآورد سریع خسارات امینی حسینی کامبد,انصاری انوشیروان فیروزی كرمانشاهی عرفان 1397/08/30
بررسی روش های ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری استوار ايزدخواه ياسمين امینی حسینی کامبد,پیشنمازی پروانه 1397/06/04
توسعه مدل ارزیابی خسارات غیرمستقیم اقتصادی زلزله با استفاده از جدول داده ستانده در بخش صنعت ایران معتمد هومن غفوری آشتیانی محسن 1397/05/13
تعیین پارامترهای مورد نیاز به منظور ایجاد سامانه هشدار به هنگام زلزله در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قائمقامیان محمدرضا 1396/12/20
ارائه مدلی برای ارتقای تاب آوری در برابر زلزله در سطح محله با نگرشی بر ظرفیت سازی برای مدیریت بحران امینی حسینی کامبد 1396/12/20
بررسی تطبیقی میزان آگاهی مردم و رفتار احتمالی آنها در زمان زلزله، در دو ناحیه ایران مرکزی و البرز (مورد شناسی شهرهای: اصفهان، بابل و نجف آباد) پارسی زاده فرخ پیشنمازی پروانه 1396/11/17
برآورد بیشینه شتاب زمین بر اساس معیار خطرپذیری یکنواخت قائمقامیان محمدرضا زمان محمد,سروقدمقدم عبدالرضا 1396/06/22
طراحی صندوق بیمه زلزله برای ایران منصوری بابک امینی حسینی کامبد,شهبازی پریسا,غفوری آشتیانی محسن,معتمد هومن 1396/05/17
بررسی چگونگی تاثیرات ناشی از وقوع زلزله بر سبک زندگی بازماندگان پارسی زاده فرخ اسکندری ملیحه,پیشنمازی پروانه,حشمتی ویدا,سیف علی احسان 1396/05/17
توسعه مدلی برای ارزیابی تاب آوری بافت های شهری دارای ارزش تاریخی- اقتصادی در برابر زلزله، مطالعه موردی: محدوده بازار تاریخی تبریز امینی حسینی کامبد مودب رضا 1395/01/31
توسعه مدل ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله با رویکرد کاهش ریسک و ارتقای واکنش اضطراری امینی حسینی کامبد ابراهیمیان زیبا,انصاری انوشیروان,فلاح تفتی محمد,قائمقامیان محمدرضا,منصوری بابک 1393/12/01
امکان سنجی و طرح یک سامانه پایشی سانحه زلزله با استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) و سنجنده های تصویر بردار اپتیکی مناسب منصوری بابک ابراهیمیان زیبا,امینی حسینی کامبد 1393/10/01