آموزش همگانی از ابتدای تأسیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۶۸ با هدف گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در سطح جامعه و افزایش میزان آگاهی و دانسته‌های مردم جهت ارتقاء سطح آمادگی شکل گرفت.
برنامه آموزش همگانی با عنایت به تدوین برنامه‌های مدون و زیربنایی و بهره‌گیری از ابزارهای مناسب آموزش شروع گردید. گروه آموزش همگانی عمده فعالیت‌های خود را حول دو محور آموزش و پژوهش پایه ریزی نموده و در این راستا توجه ویژه‌ای به آموزش،آگاهی و آمادگی کودکان، نوجوانان و جوانان با هدف رشد فرهنگ عمومی در زمینه ایمنی در آینده شده است.

برنامه ها
• بر اساس بندهای ۱۲ الی ۱۵ اساسنامه پژوهشگاه (وظایف)، برنامه های بلند مدت و مستمر گروه به شرح ذیل
می باشد:
• سفارش پروژه های پژوهشی و میدانی با هدف بررسی نیازها، دید گاه ها و بهبود و توسعه روشهای آموزشی در ارتباط زلزله؛
• انجام اقدامات مربوط به روز ملی ایمنی در برابر زلزله در پژوهشگاه؛
• هدایت مانور سراسری زلزله برای مدارس و کلیه اقشار مردم تا زمان نهادینه شدن برنامه مذکور در سازمانها و مراکز ذیربط؛
• راهنمایی و مساعدت در برگزاری مانور زلزله در سازمانها و مراکز مجری؛
• برپایی مسابقات و جشنواره های استانی،‌کشوری و بین المللی(نقاشی,طراحی پوستر،‌ماکت سازی و…)؛
• تهیه و انتشار مواد آموزشی (فیلم، کتاب، بروشور، پوستر و …) برای مخاطبین مختلف؛
• برگزاری کلاس های آموزشی با بهره گیری ازمواد ورسانه های آموزشی؛
• برگزاری دوره های ضمن خدمت (برای کارکنان و معلمان آموزش وپرورش و…)؛
• برگزاری همایشها، کارگاه ها و سخنرانیهای علمی- آموزشی؛
• تهیه کتب، جزوات وگزارشات آموزشی؛ساده سازی مباحث فنی درتعامل با متخصصان زلزله شناسی،سازه،ژئوتکنیک و… برای‌عموم مردم؛
• تدوین محتوی برای کتب درسی در تعامل با دفتر برنامه ریزی کتب درسی وزارت آموزش وپرورش؛
اجرای دوره ای مانور آمادگی در برابر زلزله در پژوهشگاه؛
• تهیه وتولید مواد و ابزارهای آموزشی اعم از ماکت , بازی و …؛
• تهیه گزارشهای تحلیلی از زلزله ها و بررسی علمی میزان تاثیر روشهای آموزشی در کاهش آسیب پذیری زلزله و بهینه نمودن روشها.

اهداف
• گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در سطح جامعه به منظور کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله؛
• بهینه نمودن روش‌های آموزشی با هدف کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در قالب طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی.