آیا زلزله های مخرب بیشتر در شب رخ می دهند؟

بررسی ده سال لرزه خیزی ایران حاکی از آن است که رخداد زلزله در شب بیشتر از روز نیست و حتی تعداد زلزله های با بزرگای بیش از ۶ که طی روز رخ داده اند، از تعداد زلزله در شب بیشتر بوده است.