آیا می توان زلزله را پیش بینی کرد؟

انسان از دیرباز در پی پیش بینی زمان و مکان دقیق وقوع زلزله بوده است.

علیرغم تلاش های فراوان زمین شناسان و زلزله شناسان هنوز نمی توان زمان دقیق وقوع آن را پیش بینی نمود ولی از نظر مکانی مناطق مهم زلزله خیز دنیا تا حدود زیادی شناسایی شده اند و می توان احتمال وقوع مکان رخداد زلزله را تا حدودی برآورد نمود. بنابراین مکان و زمان  دقیق وقوع زلزله قابل پیش بینی نیست ولی همچنان محققان در پی یافتن طرحی علمی هستند تا بتوانند زمان وقوع زلزله را در آینده پیش بینی کنند.