آیا کاهش ریسک زلزله و مدیریت بحران تنها وظیفه حاکمیت است؟

هرچند که نهادهای حاکمیتی (نظیر دولت) یا نهادهای عمومی (نظیر شهرداریها) مسئولیت های اصلی در حوزه کاهش ریسک و مدیریت بحران زلزله را عهده دار هستند، لیکن مردم نیز از نقش بی بدیلی در کاهش تبعات زلزله برخوردارند. در واقع بدون مشارکت و همراهی مردم و نبود مطالبه عمومی، امکان اجرای برنامه های لازم در جهت ارتقای ایمنی شهرها یا سایر سکونتگاه ها چندان میسر نخواهد بود.

در حال حاضر در بسیاری از کشورها (حتی کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن و آمریکا)، توسعه اقدامات محله محور و مردم محور در جهت بهبود ایمنی بافت های شهری و روستایی، از برنامه های اساسی مدیریت ریسک و بحران زلزله محسوب می گردد.