تجهیزات الکترونیکی

  • لازم است کیس های کامپیوتر، مانیتور، تلویزیون و دیگر وسایل مانند پرینتر با تسمه های برزنتی به میز محکم گردد.
  • تمامی تلویزیون هایی که در ارتفاع قرار دارد می بایست با تسمه در محل استقرار خود محکم شوند.
  • ماشین های اداری بزرگ و سنگین مانند دستگاه های چاپ و تکثیر، که امکان دارد هنگام زلزله جابجا شده و یا منجر به مسدود شدن راههای خروجی گردد به وسیله بست های فلزی L مانند یا تسمه های محکم به زمین محکم شوند.
  • آبسردکن ها به وسیله تسمه های برزنتی در جای خود محکم شوند.
  • یخچال ها به وسیله بست های Z شکل بر روی زمین و در صورت امکان از بالا نیز بوسیله تسمه های برزنتی در جای خود محکم شوند.