پوسته زمین در برخی از نواحی گسیختگی دارد که به آن گسل می ­گویند. مهمترین عامل زمین­ساختی ایجاد کننده زمین ­لرزه­ ها، گسل­ ها هستند. زمین ­لرزه­ ها در اثر آزاد شدن انرژی های کرنشی زمین در نقاطی که پوسته ضعیف­ تر دارند مانند صفحات گسلی به وقوع می­ پیوندد. بنابراین گسل­ ها هم علت و هم معلول زلزله هستند. خصوصیات زمین ­لرزه ­های زمین­ ساختی که در اثر تحولات زمین شناسی ساختمانی (تکتونیکی) اتفاق می افتند، کاملاً متاثر از نوع گسلش هنگام وقوع زمین ­لرزه است. گسل­ ها با توجه به هندسه و جابجایی به چند گروه تقسیم می­ شوند. بر اساس این که کدام یک از دیواره های گسل بر دیواره دیگر بلغزد، سازوکارهای گسلش متفاوت خواهد بود. سازوکارهای اصلی به شرح زیر است و ممکن است سازوکارهای گوناگونی از ترکیب این سازوکارهای اصلی پدید آیند:

الف) گسل­ شیب ­لغز (Dip Slip Fault): در این گسلش یک دیواره در امتداد قائم بر دیواره دیگر حرکت می ­کند. در صورتی که دیواره متحرک روئین به سمت پایین حرکت کند، گسل نرمال (Normal) پدید می ­آید که در این گسل­ ها، نیروی کششی باعث گسیختگی گسل می­ شود. اگر دیواره متحرک روئین به سمت بالا حرکت کند، گسل معکوس (Reverse) پدید می ­آید که عامل گسیختگی در این گسل ­ها، نیروهای فشاری هستند.

ب) گسل­ های امتداد ­لغز (Strike Slip Fault): اگر دو دیواره گسل در امتداد افقی نسبت به یکدیگر جابه ­جا شوند گسل­ های امتدادلغز را پدید می­آورند. با توجه به این که جهت لغزش دیواره ­های گسل به سمت راست یا چپ باشد، گسل­ های امتدادلغز به دو نوع راست­بر و چپ­بر تقسیم می­ شوند. عامل گسلش در این گونه گسل­ ها، نیروهای کششی و فشاری هستند.

دسته بندی ساده شده گسل ها بر اساس جهت جابجایی بلوک های گسلی

دسته بندی ساده شده گسل¬ها بر اساس جهت جابجایی بلوک¬های گسلی