فضاهای استقرار و مسیرهای خروج

  • محل استقرار کارمندان می بایست به دور از پنجره ها، قفسه ها و دیوارهای خارجی باشد؛
  • مسیرهای خروجی و درهای خروج اضطراری باید با نوارهای شب رنگ مشخص شود تا در مواقع اضطراری به راحتی قابل تشخیص باشند؛
  • لازم است راه های خروجی همیشه خالی از وسایل و موانع(مانند: گلدان، کمد، کارتن و …) بوده و درهای اضطراری نیز به راحتی قابل باز شدن باشند؛
  • حفاظ پنجره ها به منظور خروج اضطراری و امداد رسانی می بایست به شکل متحرک و قابل بازشدن اجرا گردد.