جعبه کمک های اولیه و کپسول های اطفاء حریق

  • جعبه کمک های اولیه می بایست با توجه به تعداد افراد مجموعه و طبقات ساختمان تهیه گردد و در محل قابل دسترس با بست های مناسب به دیوار محکم شود. (وسایل داخل جعبه کمک های اولیه باید به صورت منظم بروزرسانی شوند))
  • کپسول های اطفاء حریق باید با توجه به تعداد طبقات و فضاهای ساختمان و به تعداد کافی تهیه گردد و در محلی قابل دسترس با ارتفاعی متناسب، بوسیله بست های مناسب و نوارهای برزنتی به دیوار نصب شود (شارژ و نصب کپسول های اطفاء حریق و همچنین نحوه استفاده از آن باید با مشاوره و همکاری کارشناسان سازمان آتش نشانی صورت گیرد).