مواد و تجهیزات آزمایشگاه

  • مواد آزمایشگاهی خطرناک و قابل اشتعال در ظروف نشکن یا پلاستیکی قرار داده شده و در قفسه های دردار نگهداری شود؛
  • اجسام شکستنی که مورد استفاده نمی باشد یا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد باید در بسته بندی و یا کارتن های مخصوص نگهداری شوند؛
  • موادی که از لحاظ شیمیایی با یکدیگر ناسازگار هستند باید در فاصله مناسبی از هم قرار گیرند تا در صورت سقوط با یکدیگر مخلوط نشوند؛
  • در همه کمدها و قفسه ها با استفاده از ابزارهای مناسب، قفل شوند تا در زمان رخداد زلزله، اقلام داخل آنها به بیرون پرتاب نشوند؛
  • برای قفسه های فاقد در، از تسمه های پلاستیکی و نوارهای لاستیکی برای نگهداری اقلام داخل آن استفاده شود؛
  • همواره تلاش کنید ظروف و اقلام سبک در طبقات بالایی و اقلام سنگین در طبقات زیرین قرار گیرد تا خطر سقوط اجسام سنگین در هنگام زلزله کمتر شود؛
  • کف قفسه ها باید با پوشش پلاستیکی یا فومی پوشانده شود. این کار تاحدودی مانع حرکت آسان ظروف و وسایل داخل آن در هنگام تکانهای زلزله خواهد شد؛
  • از قرار دادن مواد اشتغال زا، نزدیک به بخاری، آبگرمکن و سایر وسایل نفتی و یا گازی اجتناب کنید.