اصول پناه گیری خارج از ساختمان

اگر زمان رخداد زلزله در فضای باز هستید، با حفظ آرامش و دور از اجسامی که خطر سقوط دارند (نظیر دیوارها، تیر برق، درختان و …) روی زمین نشسته، از سر و گردن خود محافظت کنید و مراقب خطرات اطراف باشید.