پنجره و شیشه

به منظور ایمن کردن پنجره ها میتوان از شیشه های دوجداره استفاده کرد. این نوع شیشه‌ها در اثر ضربه می‌شکنند اما تکه‌های شکسته به هم چسبیده باقی می مانند و به بیرون پرتاب نمی شوند.

در صورت عدم امکان تعویض شیشه ها، توصیه می گردد سطح شیشه ها در اتاق های اصلی ساختمان با برچسب های شفاف و مقاوم پوشانده شوند تا در صورت شکستگی، خطر پرتاب قطعات شیشه و ایجاد صدمات جانی به حداقل برسد.