چه اقداماتی توسط مردم در جهت کاهش ریسک زلزله قابل انجام است؟

کسب اطمینان از ایمنی محل سکونت، تحصیل و کسب و کار در برابر زلزله، مهمترین اصل در مدیریت ریسک و بحران می باشد. چنانچه حساسیت لازم نسبت به ایمنی مستحدثات در جامعه نهادینه شود، سازندگان نیز قطعا نسبت به ارتقای کیفیت ساخت و ساز اهتمام بیشتری خواهند داشت. بررسی تجارب زلزله های بزرگ رخداده در طی دو دهه اخیر نشان می دهد که ساختمان هایی که براساس ضوابط و استانداردهای موجود ساخته شده اند، حتی در برابر شدیدترین زلزله ها پایدار بوده اند.

شناخت وضعیت ایمنی محل زندگی و تلاش برای رفع مخاطرات موجود از دیگر راهکارهای بهبود ایمنی در برابر سوانح است. شناسایی نقاط امن و ناایمن در سطح محله می تواند در راستای این هدف تاثیر زیادی داشته باشد. این اقدام در چارچوب برنامه “مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” در حال حاضر در سطح کشور در دست اجراست.