کانون زمین لرزه (Hypocenter)

کانون زمین‌لرزه نقطه‌ای است که در آن انرژی کرنشی انباشته ‌شده در سنگ نخستین‌ بار آزاد شده و گسل آغاز به گسیختگی می‌کند. این رویداد در ژرفای زیر مرکز سطحی زمین‌لرزه رخ می‌دهد. ژرفای زمین‌لرزه را می‌توان با استفاده از امواج لرزه‌ای تعیین نمود. همانند تمامی پدیده‌های وابسته به امواج فیزیکی، این محاسبات نیز دارای خطایی‌ است که با بالارفتن طول موج افزایش می‌یابد، لذا تعیین ژرفای زمین‌لرزه با طول‌موج بلند و فرکانس کوتاه بسیار دشوار است.