کتابخانه

برای تثبیت کتابخانه به دیوار، لازم است کتابخانه را با استفاده از بست های L مانند و پیچ هایی به طول حداقل ۵ سانتی متر به دیوار محکم کرد. به منظور جلوگیری از سقوط کتب و وسایل داخل کتابخانه ها، توصیه می گردد از تسمه های پلاستیکی، فلزی یا چوبی در مقابل این اقلام استفاده شود. همچنین بهتر است اجسام سنگین در طبقات فوقانی کتابخانه یا کمد قرار داده نشود بخصوص زمانیکه این اجسام در مجاورت میز کار کارمندان قرار دارند، تا از این طریق خطر آسیب های جانی به حداقل برسد. همچنین در صورتی که کتابخانه دارای در می باشد لازم درهای آن قفل باشد تا در هنگام وقوع زلزله از پرتاب شدن اجسام داخل آن به اطراف جلوگیری شود.