• محل استقرار دانش آموزان و اولیاء مدرسه می بایست با فاصله مناسب از پنجره ها و قفسه های قابل سقوط باشد؛
  • مسیرهای خروجی و درهای خروج اضطراری باید با نوارهای شب رنگ مشخص شود تا در مواقع اضطراری به راحتی قابل تشخیص باشند؛
  • لازم است راه های خروجی همیشه خالی از وسایل و موانع (مانند: گلدان، کمد و …) بوده و درهای اضطراری نیز به راحتی قابل باز شدن باشند؛
  • حفاظ پنجره ها به منظور خروج اضطراری و امداد رسانی می بایست به شکل متحرک و قابل بازشدن اجرا گردد؛
  • گاهی اوقات خرابی قفل درها باعث می شود تا افراد در قسمتهایی از ساختمان محبوس شوند، بنابراین باید قفل تمام درهای خروجی، دستشویی ها، اتاقها و … بررسی شوند و نقص آنها رفع شود یا در صورت لزوم تعویض گردند؛
  • تمامی درهای خروجی باید به سمت بیرون باز شوند؛
  • فضاهای استقرار و مسیرهای خروج در نقشه شناسایی مدرسه نمایش داده شود. دراین نقشه باید محل کلاس های هر طبقه، راه پله ها، راهروها و مکانهایی مانند آزمایشگاه، کتابخانه و غیره کاملاً مشخص شود. این نقشه ها باید برای همه ساده و قابل فهم باشند. نقشه هر طبقه از ساختمان مدرسه باید در هر یک از طبقات، در محل های قابل رویت نصب گردد. بهتر است علاوه بر نقشه هر طبقه، نقشه کل مدرسه نیز تهیه و در طبقه همکف نصب گردد. در نقشه شناسایی مدرسه لازم است نقاط خطرناک مانند چاه های فاضلاب، پنجره ها و … و همچنین محل های مناسب مانند محل نصب چادر های اسکان اضطراری مشخص گردد.