بروشورها از آن دست رسانه‌های آموزشی هستند که به خواننده کمک می‌کنند تا در زمان کوتاه عمده‌ترین مطالب را فرا گیرند، از سوی دیگر تنوع در رنگ‌آمیزی و بهره گیری از تصاویر ساده و شفاف، راه را برای فراگیران هموار می‌نماید، با این ویژگی مباحث مختلف علوم زمین، زلزله و ایمنی توسط گروه آموزش های همگانی در قالب بروشورهای متنوع تهیه و تدوین شده که علاوه‌بر آموزش، رسالت اطلاع رسانی را نیز عهده‌دار شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

آمادگی خانواده ها در برابر زلزله
دستورالعمل اجرایی نهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی
ویژه مدیران مدارس
دستورالعمل اجرایی دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی
ویژه مدیران مدارس۱۳۸۵
Picture-004کارگروه آموزش تخصصی مدارس
Picture-001ویژه مانور زلزله و ایمنی در مدارس 11دستورالعمل اجرایی هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی
ویژه مدیران مدارس۱۳۸۵
Picture-002کارگروه آموزش تخصصی مدارس
9دستورالعمل اجرایی ششمین مانور سراسری زلزله و ایمنی
ویژه مدیران مدارس۱۳۸۳
10دستورالعمل اجرایی هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی
ویژه مدیران مدارس۱۳۸۴

book19شورای ایمنی در برابر زلزله ویژه مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های کشور

فرخ پارسی‌زاده، علی‌احسان سیف؛

۱۳۸۴

6دستورالعمل اجرایی سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی
ویژه مدیران مدارسراهنمایی و دبیرستان۱۳۸۰
7مانور زلزله در خانواده۱۳۸۱ 8دستورالعمل اجرایی چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی
ویژه مدیران مدارسراهنمایی و دبیرستان۱۳۸۱
3کاهش خطرات زلزله۱۳۷۳ 4ویژه مانور سراسری زلزله و ایمنی
در مدارس۱۳۷۹
5ویژه مانور سراسری زلزله و ایمنی
در مدارس
۱۳۸۰
1کاهش خطرات زلزله۱۳۷۱ 2کاهش خطرات زلزله در مکان‌های آموزشی و پرورشی۱۳۷۲

بازگشت