اولین گام در راه آموزش های مهد کودک اجرای تمرین زلزله و ایمنی در سال ۱۳۷۹ توسط سه مهدکودک سازمان آموزش و پرورش منطقه ۱ تهران برداشته شد. به دنبال این حرکت و برگزاری تمرین های آزمایشی در مناطق مختلف بهزیستی استان تهران تفاهم نامه ای ۵ ساله بین پژوهشگاه و سازمان بهزیستی کشور مبنی بر افزایش آمادگی مدیران و مربیان و آموزش کودکان در سال ۸۰ منعقد گردید. این تفاهم نامه مجدداً در سال ۸۵ تمدید گردید و در راستای همکاری های مشترک رسانه های آموزشی از جمله کتاب راهنمایی تدریس مفهوم زلزله و ایمنی تهیه و تولید شد و جلسات توجیهی آموزشی متعددی هر ساله برای مدیران و مربیان مهدها برگزار گردید.
تمرین زلزله و ایمنی شامل دو بخش مختلف اجرای تمرین در مهدهای کودک و اجرای نمادین در پارکهای مختلف تهران می باشد. در ذیل مشخصات اجرای تمرین آورده شده است.

بازگشت