بعد از برگزاری شش دوره تمرین زلزله و ایمنی در استان تهران و پس از برگزاری یک تمرین آزمایشی در ۱۰ استان کشور؛اولین تمرین سراسری در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ برگزار شد.این تمرین در تهران در سه پارک لاله، بعثت و ملت برگزار شد.این تمرین به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی کشورو شهرداری مناطق ۳،۶ و ۱۶ برگزار گردید.هدف از برگزاری این تمرین ارتقاء سطح آگاهی مربیان و آماده سازی کودکان برای انجام اقدام صحیح هنگام وقوع زلزله می باشد.در راستای اجرای این تمرین، دوره آموزشی در مورد زلزله و ایمنی در برابر آن و آشنایی با روشهای تدریس این موضوع برای کارشناس مسئولا نسازمان بهزیستی۳۱ استان کشوردر دی ماه برگزارشد.