بخش اول
نحوه اجرای تمرین زلزله و ایمنی

بخش دوم
مفاهیم آموزشی و برنامه آمادگی در برابر زلزله

 

بازگشت