کارشناسان

    نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

    اسکندری ملیحه

    لیسانس
    کارشناس
    آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیeskandari@iiees.ac.ir
    داخلی (301)

    حشمتی ویدا

    فوق لیسانس
    کارشناس
    آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیHeshmati@iiees.ac.ir
    داخلی (316)

    سیف علی احسان

    لیسانس
    کارشناس
    آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیseif@iiees.ac.ir
    داخلی (306)