این گروه به منظور انجام مطالعات و تدوین معیارهای توسعه، برنامه‏ ریزی و طراحی محیط‏ زیست ایمن و سازگار با سطح خطر زلزله و خطرات زمین‏ شناختی تشکیل شده است و محورهای زیر را مورد بررسی قرار می دهد:
  • مطالعات شناسایی حریم ساخت و ساز در محدوده خطرات زمین ‏شناختی مرتبط با زلزله و تعیین محدوده ایمن گسترش شهرها؛
  • تدوین معیارها و ضوابط مربوط به تعیین کاربری‏ های شهری- منطقه‏ای برای ایجاد محیط‏ های ایمن در برابر زلزله؛
  • توسعه روش های برآورد تلفات انسانی و جانی و همچنین توسعه روش های برآورد خسارات مالی و اقتصادی زلزله ها؛
  • برآورد و پیش‏ بینی صدمات وارده به بافت های شهری در اثر زمین ‏لرزه‏ های احتمالی و مطالعه توزیع بهینه جمعیت، تراکم ساختمانی و تأسیسات شهری برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله؛
  • توسعه روش های مطالعه خطرپذیری، وضعیت آسیب ‏پذیری و بهسازی بافت های فرسوده شهری در نواحی لرزه‏ خیز؛
  • تدوین طرح های کاهش خطرپذیری لرزه ‏ای براساس مطالعه معیارهای توسعه زیرساخت های شهری با دیدگاه مدیریت بحران؛
  • بررسی اثرات ناشی از آسیب ‏دیدگی تأسیسات خطرناک بر سکونتگاه ها در هنگام زلزله و راه های پایش، کنترل و کاهش آن؛
  • بررسی اثرات شبکه‏ ای آسیب دیدگی زیر ساخت های شهری درمدیریت خطرپذیری و بحران؛
  • انجام مطالعات مرتبط با اسکان اضطراری، بازسازی و بهسازی مناطق آسیب‏دیده از وقوع سانحه.