مطالعات شهری - منطقه‏ ای
این گروه به منظور انجام مطالعات و تدوین معیارهای توسعه، برنامه‏ ریزی و طراحی محیط‏ زیست ایمن و سازگار با سطح خطر زلزله و خطرات زمین‏ شناختی تشکیل شده است و محورهاي زیر را مورد بررسی قرار می دهد:
  • مطالعات شناسایی حریم ساخت و ساز در محدوده خطرات زمین ‏شناختی مرتبط با زلزله و تعیین محدوده ایمن گسترش شهرها؛
  • تدوین معیارها و ضوابط مربوط به تعیین کاربری‏ های شهری- منطقه‏ای برای ایجاد محیط‏ های ایمن در برابر زلزله؛
  • توسعه روش های برآورد تلفات انسانی و جانی و همچنین توسعه روش های برآورد خسارات مالی و اقتصادی زلزله ها؛
  • برآورد و پیش‏ بینی صدمات وارده به بافت های شهری در اثر زمین ‏لرزه‏ های احتمالی و مطالعه توزیع بهینه جمعیت، تراکم ساختمانی و تأسیسات شهری برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله؛
  • توسعه روش های مطالعه خطرپذیری، وضعیت آسیب ‏پذیری و بهسازي بافت های فرسوده شهری در نواحی لرزه‏ خیز؛
  • تدوین طرح های کاهش خطرپذیری لرزه ‏ای براساس مطالعه معيارهاي توسعه زیرساخت های شهری با دیدگاه مدیریت بحران؛
  • بررسی اثرات ناشی از آسیب ‏دیدگی تأسیسات خطرناک بر سکونتگاه ها در هنگام زلزله و راه های پایش، کنترل و کاهش آن؛
  • بررسي اثرات شبكه‏ اي آسيب ديدگي زير ساخت هاي شهري درمديريت خطرپذيري و بحران؛
  • انجام مطالعات مرتبط با اسکان اضطراری، بازسازی و بهسازی مناطق آسیب‏دیده از وقوع سانحه.
مدیریت شرایط اضطرار
این گروه با هدف مطالعه، تحقیق و شناخت مؤلفه ‏های حاکم بر محیط در شرایط اضطرار و تدوین شاخص‏ها و معیارهای لازم جهت ارتقای اقدامات واکنش اضطراری پیش و پس از وقوع زلزله ایجاد شده است و عمده فعالیت های آن در راستای محورهاي زیر تعریف شده ‏اند:

• شناخت و تحلیل مولفه‏ های شرایط اضطرار بر مبنای خطر زلزله در نقاط مختلف کشور؛
• توسعه طرح های واکنش اضطراری براساس تجارب روز جهان و برای سطوح مختلف اجتماعی؛
• تهیه طرح های کاهش اثرات زلزله در محیط های شهری و روستایی و ارائه دستورالعمل های لازم جهت کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله؛
• تدوین و پیشنهاد برنامه ها و سياست های مرتبط با واکنش اضطراری؛
• مطالعه و تعیین سطوح مختلف بحران و شناخت کلیه مؤلفه ‏های مؤثر در آن؛
• دستیابی به راهکارهای بهبود مدیریت سلامت جسمي، روحی و روانی در سطوح مختلف در شرایط اضطرار.

مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
مطالعه و تحقیق در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با زلزله و تلفیق نتایج آنها در مباحث مدیریت خطرپذیری و بحران بالاخص با هدف جلب مشارکت عمومی و ترویج فرهنگ ایمنی، از مهم ترین اهداف تشکیل این گروه به شمار می‏رود. اهم محورهاي مورد نظر در این گروه به شرح زیر دسته ‏بندی می‏ شوند:

• تعيين ابعاد مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زمين لرزه به ويژه در شهرهای بزرگ و ارتباط متقابل آنها با عوامل ديگر؛
• تعیین راهکارهاي اقتصادی- فرهنگی برای کاهش و جبران خسارات ناشی از زلزله (مستقیم و غیرمستقیم)؛
• تعیین راهکارهاي اقتصادی برای تخمین و پیش ‏بینی خسارات ناشی از زلزله؛
• مطالعه و تدوين معيارهاي كنترل ابعاد فاجعه از بعد اجتماعي و اقتصادي؛
• برنامه ريزي براي توسعه فرهنگي جامعه جهت آمادگي و ارتقاء سطح تاب آوری در برابر زلزله؛
• ارتقای آگاهی و مشارکت مردم در فرایند کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی؛
• دستیابی به راه کارهای فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایمنی و جلب مشارکت مردمی در ایمن‏ سازی محیط در برابر خطر زلزله و ارتقای فرهنگ خودامدادی؛
• بررسي روش هاي افزایش توان عمومی جهت مقابله با پیامدهای فرهنگی- اجتماعی زلزله (آسیب های اجتماعی)؛
• ترویج فرهنگ ایمنی و خود امدادي در برابر زلزله در جامعه.

گروه آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی

آموزش همگانی از ابتدای تأسیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۶۸ با هدف گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در سطح جامعه و افزایش میزان آگاهی و دانسته‌های مردم جهت ارتقاء سطح آمادگی شکل گرفت.
برنامه آموزش همگانی با عنایت به تدوین برنامه‌های مدون و زیربنایی و بهره‌گیری از ابزارهای مناسب آموزش شروع گردید. گروه آموزش همگانی عمده فعالیت‌های خود را حول دو محور آموزش و پژوهش پایه ریزی نموده و در این راستا توجه ویژه‌ای به آموزش،آگاهی و آمادگی کودکان، نوجوانان و جوانان با هدف رشد فرهنگ عمومی در زمینه ایمنی در آینده شده است.

بیشتر…