اعضای هیات علمی

        نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

        استوار ایزدخواه یاسمین

        دانشیار
        مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیizad@iiees.ac.ir
        داخلی (539)

        امینی حسینی کامبد

        دانشیار
        رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
        مطالعات شهری - منطقه ایkamini@iiees.ac.ir
        داخلی (618-653)

        انصاری انوشیروان

        دانشیار
        مدیریت شرایط اضطرارa.ansari@iiees.ac.ir
        داخلی (410)

        جعفری محمدکاظم

        استاد
        مطالعات شهری - منطقه ایjafari@iiees.ac.ir
        داخلی (636)

        قائمقامیان محمدرضا

        استاد
        مطالعات شهری - منطقه ایmrgh@iiees.ac.ir
        داخلی (622)

        معتمد هومن

        استادیار
        مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیh.motamed@iiees.ac.ir
        داخلی (560)

        منصوری بابک

        دانشیار
        رئیس گروه آموزش های همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله
        مدیریت شرایط اضطرار / آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیmansouri@iiees.ac.ir
        داخلی (406)

         

        کارشناسان

               نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

               اسکندری ملیحه

               لیسانس
               کارشناس
               آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیeskandari@iiees.ac.ir
               داخلی (301)

               پیشنمازی پروانه

               دکتری
               کارشناس
               مدیریت خطرپذیری و بحرانp.pishnamazi@iiees.ac.ir
               داخلی (639)

               حسن زاده معصومه

               لیسانس
               کارشناس
               مدیریت خطرپذیری و بحرانm.hassanzadeh@iiees.ac.ir
               داخلی (656)

               حشمتی ویدا

               فوق لیسانس
               کارشناس
               آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیHeshmati@iiees.ac.ir
               داخلی (316)

               سلیمانی مهسا

               فوق لیسانس
               مسوول دفتر
               مدیریت خطرپذیری و بحرانm.soleymani@iiees.ac.ir
               داخلی (617)

               غفوری زرندی علیرضا

               فوق لیسانس
               کارشناس
               مدیریت خطرپذیری و بحرانzarandi@iiees.ac.ir
               داخلی (358)

               گواهی نعیمه

               فوق لیسانس
               کارشناس
               مدیریت خطرپذیری و بحرانn.govahi@iiees.ac.ir
               داخلی (621)