اعضای هیات علمی

       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

       استوار ایزدخواه یاسمین

       دانشیار
       مدیر گروه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
       مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیizad@iiees.ac.ir
       داخلی (539)

       امینی حسینی کامبد

       دانشیار
       رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / سرپرست گروه مطالعات شهری - منطقه ای
       مطالعات شهری - منطقه ایkamini@iiees.ac.ir
       داخلی (618-653)

       انصاری انوشیروان

       دانشیار
       سرپرست گروه مدیریت شرایط اضطرار
       مدیریت شرایط اضطرارa.ansari@iiees.ac.ir
       داخلی (410)

       جعفری محمدکاظم

       استاد
       مطالعات شهری - منطقه ایjafari@iiees.ac.ir
       داخلی (636)

       قائمقامیان محمدرضا

       استاد
       مطالعات شهری - منطقه ایmrgh@iiees.ac.ir
       داخلی (622)

       منصوری بابک

       دانشیار
       رئیس گروه آموزش های همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله
       مدیریت شرایط اضطرار / آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیmansouri@iiees.ac.ir
       داخلی (406)

       کارشناسان

             نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

             اسکندری ملیحه

             کارشناس مسئول آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیeskandari@iiees.ac.ir
             داخلی (301)

             پیشنمازی پروانه

             کارشناس مدیریت خطرپذیری و بحرانp.pishnamazi@iiees.ac.ir
             داخلی (639)

             حسن زاده معصومه

             کارشناس مدیریت خطرپذیری و بحرانm.hassanzadeh@iiees.ac.ir
             داخلی (656)

             حشمتی ویدا

             کارشناس آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیHeshmati@iiees.ac.ir
             داخلی (316)

             سلیمانی مهسا

             مسوول دفتر مدیریت خطرپذیری و بحرانm.soleymani@iiees.ac.ir
             داخلی (617)

             گواهی نعیمه

             کارشناس مدیریت خطرپذیری و بحرانn.govahi@iiees.ac.ir
             داخلی (621)