اعضای هیات علمی

        نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

        استوار ایزدخواه یاسمین

        دانشیار
        مدیر گروه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
        مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیizad@iiees.ac.ir
        داخلی (539)

        امینی حسینی کامبد

        دانشیار
        رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / سرپرست گروه مطالعات شهری - منطقه ای
        مطالعات شهری - منطقه ایkamini@iiees.ac.ir
        داخلی (618-653)

        انصاری انوشیروان

        دانشیار
        سرپرست گروه مدیریت شرایط اضطرار
        مدیریت شرایط اضطرارa.ansari@iiees.ac.ir
        داخلی (410)

        جعفری محمدکاظم

        استاد
        مطالعات شهری - منطقه ایjafari@iiees.ac.ir
        داخلی (636)

        قائمقامیان محمدرضا

        استاد
        مطالعات شهری - منطقه ایmrgh@iiees.ac.ir
        داخلی (622)

        معتمد هومن

        استادیار
        مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیh.motamed@iiees.ac.ir
        داخلی (560)

        منصوری بابک

        دانشیار
        رئیس گروه آموزش های همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله
        مدیریت شرایط اضطرار / آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیmansouri@iiees.ac.ir
        داخلی (406)

        کارشناسان

              نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

              اسکندری ملیحه

              کارشناس مسئول آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیeskandari@iiees.ac.ir
              داخلی (301)

              پیشنمازی پروانه

              کارشناس مدیریت خطرپذیری و بحرانp.pishnamazi@iiees.ac.ir
              داخلی (639)

              حسن زاده معصومه

              کارشناس مدیریت خطرپذیری و بحرانm.hassanzadeh@iiees.ac.ir
              داخلی (656)

              حشمتی ویدا

              کارشناس آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیHeshmati@iiees.ac.ir
              داخلی (316)

              سلیمانی مهسا

              مسوول دفتر مدیریت خطرپذیری و بحرانm.soleymani@iiees.ac.ir
              داخلی (617)

              گواهی نعیمه

              کارشناس مدیریت خطرپذیری و بحرانn.govahi@iiees.ac.ir
              داخلی (621)