اعضای هیات علمی

       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

       استوار ايزدخواه ياسمين

       دانشیار
       مدیریت شرایط اضطرارizad@iiees.ac.ir
       داخلی (539)

       امینی حسینی کامبد

       دانشیار
       رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران / مدیرگروه مطالعات شهری - منطقه ای
       مطالعات شهری - منطقه ایkamini@iiees.ac.ir
       داخلی (618-653)

       پارسی زاده فرخ

       استادیار
       مدیر اداره روابط عمومی و اموربین الملل
       مطالعات شهری - منطقه ایparsi@iiees.ac.ir
       داخلی (636)

       قائمقامیان محمدرضا

       استاد
       مطالعات شهری - منطقه ایmrgh@iiees.ac.ir
       داخلی (622)

       معتمد هومن

       استادیار
       مدیریت شرایط اضطرارh.motamed@iiees.ac.ir
       داخلی (560)

       منصوری بابک

       دانشیار
       مدیرگروه مدیریت شرایط اضطرار
       مدیریت شرایط اضطرارmansouri@iiees.ac.ir
       داخلی (406)

        

       کارشناسان

              نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

              اسکندری ملیحه

              لیسانس
              کارشناس
              آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیeskandari@iiees.ac.ir
              داخلی (301)

              پیشنمازی پروانه

              دکتری
              کارشناس
              مدیریت خطرپذیری و بحرانp.pishnamazi@iiees.ac.ir
              داخلی (639)

              حشمتی ویدا

              فوق لیسانس
              کارشناس
              آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیHeshmati@iiees.ac.ir
              داخلی (316)

              سلیمانی مهسا

              فوق لیسانس
              مسوول دفتر
              مدیریت خطرپذیری و بحرانm.soleymani@iiees.ac.ir
              داخلی (617)

              سیف علی احسان

              لیسانس
              کارشناس
              آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنیseif@iiees.ac.ir
              داخلی (306)

              غفوری زرندی علیرضا

              فوق لیسانس
              کارشناس
              مدیریت خطرپذیری و بحرانzarandi@iiees.ac.ir
              داخلی (358)

              گواهی نعیمه

              فوق لیسانس
              کارشناس
              مدیریت خطرپذیری و بحرانn.govahi@iiees.ac.ir
              داخلی (621)