پیشنهاد خرید منبع برای کتابخانه

اعضای پژوهشگاه می توانند برای خرید کتاب و منابعی که در کتابخانه موجود نمی باشد،مشخصات کتاب مورد نظر خود را جهت خرید برای کتابخانه از طریق پست الکترونیکی libraryrequest@iiees.ac.ir برای بخش سفارشات کتابخانه ارسال فرمایید.